EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 10 decembrie 2021

 

Prin Decizia Consiliului UAAM din 09.11.2021, a fost convocat Congresul ordinar al UAAM, ediţia 2021, care şi-a desfăşurat lucrările sub formă de şedinţă deschisă în perioada 01-10 decembrie 2021.

În  Lista nominală a administratorilor autorizaţi cu drept de vot la şedinţa Congresului, aprobată prin decizia Consiliului  Uniunii din 26.11.2021, au fost incluşi 149 membri activi ai Uniunii. Au participat la Congres şi au votat chestiunile din ordinea de zi a Congresului 103 administratori autorizaţi, fiind asigurat cvorumul prevăzut de art. 42 (5) din Legea 161 din 18 iulie 2014, art. 5.28 din Statutul UAAM.

 În Ordinea de zi a Congresului, apobată prin Decizia Consiliului Uniunii din 9.11.2021, au fost incluse următoarele chestiuni:

 

1)  Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)  Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3)  Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;

4)  Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2022, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2022;

5)  Cu privire la aprobarea modificărilor la statutul Uniunii.

 

Procedura exprimării opţiunii prin vot deschis asupra chestiunilor din ordinea de zi s-a desfăşurat în perioada: 01.12.2021-08.12.2021, în conformitate cu prevederile cap.V din Regulamentul privind modul de desfășurare a Congresului ordinar anual al Uniunii în condițiile stării de urgență în sănătate publică şi Calendarul desfășurării Congresului ordinar.

               În conformitate cu pct. 5.28. din Statutul UAAM şi cap. I, alin. (8) din Regulamentul privind modul de desfăşurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizaţi şi conform rezultatelor votării prin vot deschis Congresul ordinar al UAAM a aprobat:

 

1.   Darea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii

2.   Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională

3.   Raportul Comisiei de cenzori

4.   Bugetul Uniunii pentru anul 2022

5.   Contribuţia obligatorie de membru al Uniunii în mărime de 7000 lei pentru anul 2022

6.   Normele privind calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru a. 2022

7.   Modificările la Statutul Uniunii

 

 

 

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi

 

DECIZIA Nr. 1

din 07 aprilie 2021

 privind activitatea administratorior autorizaţi în perioada stării de urgenţă

 

În conformitate cu art. 43 din Legea cu privire la administratorii autorizaţi,

Examinînd chestiunea cu privire la desfăşurarea activităţii de administrator autorizat în perioada stării de urgenţă,

Avînd în vedere declararea stării de urgenţă prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din 31.03.2021 şi instituirea regimului special de muncă prin Dispoziţia nr. 1 din 01.04.2021 a Comisiei pentru Situaţii  Excepţionale a Republicii Moldova, în scopul asigurării protecţiei sănătăţii şi neadmiterii răspândirii virusului COVID-19 şi ţinând cont de specificul activităţii desfăşurate de administratorii autorizaţi şi de specificul activităţii instituţiilor cu care administratorii autorizaţi interacţionează,

Urmare dezbaterilor în şedinţa ordinară din 7 aprilie 2021, Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova,

D E C I D E:

 

 1. Continuarea desfășurării activității profesionale a administratorilor autorizați pe perioada stării de urgență, cu condiția asigurării executării prevederilor Dispoziției Comisiei pentru Situații  Excepţionale a Republicii Moldova și Dispozițiilor președinților instanțelor de judecată;

2. Se recomandă administratorilor autorizați, pe perioada stării de urgență:

 2.1. evitarea desfășurării adunărilor preconizate în cadrul proceselor de insolvabilitate avute în administrare, iar în caz de strictă necesitate desfășurarea prin corespondență și/sau formă mixtă, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situații  Excepționale a Republicii Moldova;

2.2. desfășurarea ședințelor Comitetelor creditorilor și organizarea licitațiilor cu participare fizică, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;

2.3. îndeplinirea actelor de procedură prin corespondență, e-mail și/sau online cu aplicarea semnăturii electronice;

2.4.  suspendarea orelor de primire în cadrul Birourilor.

3. Se recomandă CNII ”MOLDINSOLV” să organizeze cursurile de instruire profesională continuă online prin intermediul platformelor electronice;

4. Prezenta Decizie se aduce la cunoștința Administratorilor autorizați și se publică pe pagina oficială de Internet a UAAM.

 

POPA Ion, Preşedintele Consiliului UAAM

 

 

Textul deciziei

 

 

CONGRESUL ORDINAR al UAAM din 2021

 

 

În baza rezultatelor votării deschise, desfășurate în perioada 15-22 noiembrie 2021, privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor pentru Congresul ordinar al Uniunii din 10.12.2021 (Proces-verbal nr.1 din 22.11.2021), au fost aleşi în calitate de membri ai Comisiei de numărare a voturilor următorii Administratori autorizaţi:  

      

1. BASARAB Natalia

2. CIOBANU Lilian

3. IOVU Oleg

4. BEVZIUC Sergiu

5. GÎRLEANU Natalia

 

 

 

 

CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2021

 

 

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM sub forma unei ședințe deschise a membrilor Uniunii și care se v-a desfășora pe o durată de mai multe zile consecutive, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii.

Se stabilește ședința Congresului ordinar al UAAM pentru data de 10 decembrie 2021 ora 1400 în incinta sediului Uniunii, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18, cu următoarea Ordine de zi:

 

1)       Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Președintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)       Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3)       Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;

4)       Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuției obligatorii de membru pentru anul 2022, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor și a cheltuielilor pentru anul 2022.

5)       Cu privire la aprobarea modificărilor statutului Uniunii

 

Ø Congresul Uniunii se v-a desfășura conform Regulamentului privind modul de desfășurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova în condițiile stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021 a CNESP.

Ø Înştiinţarea membrilor Uniunii despre şedinţa Congresului UAAM se v-a efectua prin intermediul emailului declarat şi prin plasarea Avizului pe pagina web a  Uniunii cu cel puțin 30 zile pînă la data şedinţei.

Ø Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 17 decembrie 2021, ora 14:00 în aceleași condiții.

 

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, 079514541, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

 

 

Sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”

 

Stimați colegi,

 

Consemnată anual la 17 februarie, în semn de recunoaștere a aportului Dumneavoastră la edificarea statului de drept, ZIUA PROFESIONALĂ A  ADMINISTRATORULUI AUTORIZAT îmi oferă o ocazie deosebită pentru a Vă adresa cele mai sincere şi frumoase urări de bine şi de a-mi exprima profunda recunoştinţă pentru înaltul profesionalism, pentru dăruirea şi efortul deosebit depus în activitatea dumneavoastră, pentru competenţă profesională, principialitate și devotament profesiei.

 

Domeniul insolvabilităţii solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru a găsi soluţiile necesare afirmării noastre pe plan național. Pe parcursul acestor ani, cu eforturi comune, am reuşit să facem faţă provocărilor în domeniu.

 

Apreciez aportul şi contribuția personală a membrilor Uniunii în dezvoltarea profesiei şi consolidarea imaginii de administrator autorizat, la soluţionarea principalelor probleme cu care se confruntă profesia noastră.

 

Stimaţi colegi, de Sărbătoarea profesională, Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în activitatea Uniunii, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă, pace în suflet şi realizări relevante.

 

       Ion Popa

 

Președinte UAAM

 

 

 

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 66 din 11.02.2019, Administratorii autorizaţi au obţinut recunoaşterea specială a rolului acestei profesii în viaţa social-economică a ţării noastre, fiind instituită Sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”.

Prin decizia Consiliului Uniunii din 10.02.2021 s-a decis de a organiza, în parteneriat cu Facultatea de Drept a USM, CNII Moldinsolv şi Casa de Avocatură Macovei Enachi, în perioada 17 - 18 februarie 2021, Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională „INSOLVABILITATEA: PROBLEME, REALITĂŢI, PERSPECTIVE”, dedicată Zilei profesionale a administratorului autorizat. Conferinţa se va desfăşura în format online pe platforma Business ZOOM.

Este salutabilă participarea la conferinţă a practicienilor din Republica Moldova (judecători, administratori autorizaţi, avocaţi, notari, asistenţi judiciari etc.), din România (judecători sindici, reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă, avocaţi etc.), din Ucraina (reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, executori etc.), precum şi a oamenilor de ştiinţă din aceste ţări, urmărindu-se schimbul de bune practici în domeniu, precum şi iniţierea sau extinderea relaţiilor de colaborare dintre participanţi.

Conferinţa ştiinţifico-practică are ca scop de a scoate în evidenţă problemele cu care se confruntă participanţii la procedurile de insolvabilitate, disensiunile care apar între cadrele didactice la predarea acestei materii, cât şi realităţile de care au parte entităţile la aplicarea domeniului.

Cu această ocazie Consiliul Uniunii invită toţi membrii UAAM să participe la festivităţile dedicate Sărbătoririi profesionale „Ziua administratorului autorizat”.

Programul Conferinţei se anexează.

Decizia Consiliului Uniunii din 25.01.2021

La data de 21.01.2021 Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just) a exprimat opinia sa pe situl www.voxjust.md față de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 19 ianuarie 2021, prin care s-a respins cererea judecătorului Nicolae Pasecinic, referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă CSM, exprimând opțiunea, că judecătorul Nicolae Pasecinic a fost expulzat din sistem, aparent, în urma unei reglări de conturi. Totodată Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’ a publicat Declarația judecătorului Nicolae Pasecinic, care, în opinia Asociației, se referă la lucrurile grave care se întâmplă în sistemul judecătoresc și care pun în pericol Statul de Drept, independența judecătorilor și prin urmare securitatea fiecărui cetățean care locuiește într-un astfel de stat.

Declarația judecătorului Nicolae Pasecinic se rezumă la faptul, că unul din membrii CSM, în cadrul ședinței CSM din 17 noiembrie 2021, a invocat că a discutat cu unii administratori autorizați care s-au expus negativ asupra activității de judecător a d-lui Nicolae Pasecinic, iar în acest context judecătorul Nicolae Pasecinic bănuiește, că acești administratori autorizați cu care a discutat membrul CSM sunt Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin care sunt în relație de rudenie cu unii membri CSM, și care sunt administratori ai insolvabilității pe unele cauze de insolvabilitate aflate în procedura d-lui Nicolae Pasecinic.

În legătură cu faptul, că în spațiul public, au apărut acuzații neîntemeiate și denigratoare la adresa membrilor Uniunii, la data de 25.01.2021 Consiliul Uniunii s-a întrunit în ședință și a examinat acest subiect. Urmare a dezbaterilor, membrii Consiliului au luat act de articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și de declarația fostului magistrat Nicolae Pasecinic și au reținut, că declarația d-lui Nicolae Pasecinic, referitoare la administratorii autorizați Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin, nu are nici un suport probatoriu fiind doar declarativă, iar articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ publicat pe situl www.voxjust.md  la data de 21.01.2021 este inspirat doar de declarația d-lui Nicolae Pasecinic și nu este bazată prin careva probe pertinente și veridice.

La fel Consiliul Uniunii apreciază declarațiile fostului magistrat Nicolae Pasecinic aruncate în spațiul media și îndreptate împotriva membrilor Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova dl Sergiu Bevziuc și dl Veaceslav Timotin ca fiind denigratoare și inadmisibile, iar astfel de declarații nu fac față unui magistrat. În sensul expus, Consiliul  Uniunii a declarat că împărtășește opinia finala a Consiliului Superior al Magistraturii expusă în raport cu fostul magistrat Nicolae Pasecinic.

 

 

ANEXĂ:

Extras din

P R O C E S U L - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova

 

25 ianuarie 2021                                                                               mun. Chișinău            

    ora 18-00                                                                                       str. Toma Ciorbă 18

 

 

Întrebarea nr. 1. Cu privire la declarația Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și declarația Judecătorului Nicolae Pasecinic.

 

 

În rezultatul discuției,

Consiliul Uniunii prin vot unanim a DECIS: 

 

1.      Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova a luat act de articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și de declarația fostului magistrat Nicolae Pasecinic.

2.      Consiliul Uniunii reține, că declarația d-lui Nicolae Pasecinic, referitoare la administratorii autorizați Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin, nu are nici un suport probatoriu fiind doar declarativă.

3.      Consiliul Uniunii reține, că articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ publicat pe situl www.voxjust.md la data de 21.01.2021 este inspirat doar de declarația d-lui Nicolae Pasecinic și nu este bazată prin careva probe pertinente și veridice.

4.      Consiliul Uniunii apreciază declarațiile fostului magistrat Nicolae Pasecinic aruncate în spațiul media și îndreptate împotriva membrilor Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova dl Sergiu Bevziuc și dl Veaceslav Timotin ca fiind denigratoare și inadmisibile.

5.      Consiliul  Uniunii împărtășește opinia finala a Consiliului Superior al Magistraturii expusă în raport cu fostul magistrat Nicolae Pasecinic.

6.      Prezenta decizie se publică pe situl Uniunii și se expediază pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii și Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției”.

           

 

                                     

Președinte                                                                  Ion POPA

 

Secretar                                                                   Sava TURIŢĂ

Compartimente