COMUNICAT

despre Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea

Legii insolvabilității, promulgată prin Decretul Președintelui

Republicii Moldova nr. 1717-VIII din 07.08.2020

 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1717-VIII din 07.08.2020 a fost promulgată Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității. Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității a fost adoptată în scopul înlăturării deficienților constatate în aplicarea Legii insolvabilității și include mai multe modificări la Lege, prevederile cărora vor contribui la îmbunătățirea regimului juridic al insolvabilității ca proces și vor asigura drepturile creditorilor și debitorilor. În contextul celor expuse modificările se referă la următoarele:

1.                   Simplificarea numărului de documente anexate la cererea introductivă și substituirea copiei de pe hotărârea irevocabilă a instanței de judecată cu dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat, modificarea art. 20.

2.                   Protecția debitorului în cazurile de depunere a cererilor abuzive din partea creditorilor și a insolvabilității intenționate (prezumția incapacității de plată – doar dacă debitorul este în întârziere mai mult de 60 de zile; în referința la cererea introductivă debitorul va putea răsturna prezumția incapacității de plată (art. 28); mijloace de apărare eficace prin dreptul de a cere despăgubiri (art. 33)).

3.                   Protecția juridică a persoanelor fizice care au investit în construcția de locuințe, prin oferirea, similar modificărilor la Codul Civil, a posibilității alternative de a cere separarea apartamentului dacă clădirea este ridicată și ieșirea din procedura colectivă de insolvabilitate, sau rezilierea contractului și recuperarea banilor cu titlu de creanțe garantate. În acest scop Legea insolvabilității a fost completată cu un articol nou, care descrie procedura de separare a bunurilor imobile construite în baza contactului de investiție în construcția de locuințe, sau în baza contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construire.

4.                   Modificările efectuate la art. 50 cu referință la creditorii garantați stabilesc reguli clare de atribuire a rangului de prioritate cronologică în raport cu alți creditori asimilați prin lege celor garantați.

5.                   Asigură o cooperare productivă între administratorul insolvabilității/lichidator și creditorii individuali sau organele creditorilor (stabilirea prin negocieri a cuantumului onorariului și ajustarea acestuia în funcție de performanțe; posibilitatea de contestare a refuzului administratorului de a convoca adunarea creditorilor (art. 55), obligația administratorului de a prezenta informații nu doar organelor creditorilor, dar și creditorilor individuali, dreptul de destituire a administratorului care nu acționează cu diligență, fără alt temei (art. 71).

6.                   Prin modificările aduse la art. 120 cu referință la licitația cu reducere se stabilește interdicția efectuării reducerii de preț mai jos de 50% fără acordul creditorilor.

7.                   Protecția creditorilor garantați se asigură prin stabilirea regimului de valorificare a bunurilor grevate (exceptarea de la moratoriu – modificările la art. 81 și 184, atunci când bunul nu este esențial pentru restructurarea cu succes a debitorului, sau pentru vânzarea afacerii debitorului; sporirea dobânzii aferente părții garantate din creanță (art. 75)).

8.                   Modificările aduse la art. 117 oferă posibilitatea reducerii justificate și temperate a prețului; interzicerea vânzării către persoanele afiliate sau în conflict de interese.

9.                   Încurajarea finanțării debitorului după intentarea procesului de insolvabilitate (finanțările obținute după intentarea procesului de insolvabilitate sunt obligații ale masei (art. 52); garanțiile acestor obligații au grad de prioritate inferior celor existente, decât dacă creditorii garantați acceptă schimbarea rangului de prioritate).

10.               Posibilitate recuperării activelor debitorului prin anularea tranzacțiilor suspecte – art. 104 și 105 (clasificarea tranzacțiilor care pot fi anulate; uniformizarea și reducerea perioadei ”de suspiciune” pentru anularea tranzacțiilor frauduloase, preferențiale și subevaluate, oferă dreptul creditorilor individuali de a înainta acțiune în anulare, extinderea cercului de persoane afiliate, tranzacțiile cu care pot fi anulate).

11.               În cadrul procedurii accelerate de restructurare debitorul poate preveni intrarea în insolvabilitate prin negocierea extra judiciară a planului cu clasele de creditori afectați; pentru perioada negocierilor (care durează max. 2 luni), se poate cere suspendarea executărilor silite individuale; în cazul de reușită a negocierilor planul va fi supus aprobării instanței de insolvabilitate și implementat.

12.               Extinderea cercului de hotărâri și încheieri pasibile de a fi atacate cu recurs ( ex. hotărârea privind admiterea sau respingerea cererii de declarare a nulității actelor juridice, încheierea privind separarea bunului sau refuz în separare.

 

Continuare celor expuse propunem spre familiarizare textul  Legii nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității.