PROTOCOL

DE COLABORARE

 semnat între

 

UNIUNEA ADMINISTRATORILOR AUTORIZAŢI DIN MOLDOVA

 

și

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 mun. Chişinău

Protocol de Colaborare

Capitolul I. PĂRŢILE.

UNIUNEA ADMINISTRATORILOR AUTORIZAȚI DIN MOLDOVA (UAAM), cu sediul în R. Moldova, mun. Chişinău, sectorul Rîșcani, bd. Moscovei nr. 3/6 et. 2, reprezentată prin preşedintele dl. Ion POPA, care activează în baza statutului

şi

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI (UNEJ), cu sediul în R. Moldova, mun. Chişinău, sectorul Rîșcani, str. Kiev, 3a, et.3, reprezentată prin preşedintele dl. Roman TALMACI, care activează în baza statutului,

 

Recunoscând importanţa unui dialog constructiv, în spiritul respectului reciproc și conform cu principiile și standardele europene, părțile semnatare

conducându-se de dorinţa de a promova şi întări relaţiile de prietenie şi colaborare,

conştiente de importanţa cooperării în scopul aplicării eficiente a procedurii de insolvenţă şi executare silită,

exprimându-şi decizia de a uni eforturile în desfăşurarea unor acţiuni comune în vederea perfecţionării cadrului normativ în domeniul insolvenței, dizolvării (lichidării) voluntare sau judiciare şi executării silite,

respectând angajamentele, drepturile şi garanţiile stipulate de legislaţia în vigoare,

convin prin prezentul PROTOCOL să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în ramura executării silite şi în ramura insolvenței, procedurilor de lichidare voluntara sau judiciară, precum şi procedurilor de prevenire a insolvenței, inclusiv masurile de supraveghere financiara sau de administrare speciala (fiduciară) numite în continuare Domeniu de activitate.

 

Capitolul II. OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE COLABORĂRII

Ambele părţi sunt de acord să-şi exercite cele mai mari eforturi pentru a promova şi dezvolta relaţiile reciproce prin:

1.       Promovarea reciprocă a imaginii instituţiilor semnatare şi ridicarea nivelului de transparenţă, de profesionalism şi de responsabilitate a profesioniștilor în domeniul insolvenței şi executării silite în general şi crearea condiţiilor necesare pentru optimizarea acestor activităţi.

2.       Schimbul de informaţii şi acordarea reciprocă de asistenţă juridică în executarea unor activităţi procesuale.

3.       Realizarea de măsuri active pentru stimularea extinderii şi perfecţionării cadrului normativ la nivel naţional ce reglementează relaţiile din domeniul de activitate;

4.       Analize periodice, asupra derulării parteneriatului încheiat întru optimizarea cadrului instituţional şi cu determinarea eforturilor comune pentru eliminarea şi suprimarea efectelor negative şi a neajunsurilor care apar în cadrul procesului insolvabilităţii şi a executării silite.

5.       Cooperarea în domeniul cultural, sportiv şi social, precum şi în alte domenii de interes reciproc.

6.       Desfăşurarea activităţilor comune în domeniu, schimbul reciproc de informații.

 

 

Capitolul III. DIRECŢII PRINCIPALE ALE COLABORĂRII.

 

Direcţii principale de colaborare în vederea punerii în practică a obiectivelor de bază convenite sunt:

a)      elaborarea măsurilor şi mecanismelor pentru cooperarea constructivă între părţile semnatare, organizarea de întruniri, şedinţe deschise, adunări, conferinţe pentru examinarea problemelor şi chestiunilor în cadrul domeniului de activitate;

b)     schimb de informaţii şi acordarea de asistenţă referitoare la domeniile prevăzute la capitolul II, prin îndeplinirea solicitărilor oficiale, care vizează aplicarea prezentului Protocol de colaborare;

c)      desfăşurarea activităţii editoriale şi realizarea în comun de materiale metodice, promoţionale şi informative, pentru executori judecătoreşti, administratorii insolvabilităţii, inclusiv pentru administratorii fiduciari, lichidatori, creditori şi debitori și pentru alți participanți în domeniul de activitate;

d)     elaborarea în parteneriat, şi înaintarea spre examinare autorităţilor publice după competenţă, propuneri privitoare la modificarea sau extinderea cadrului normativ în domeniile de activitate;

e)      analizarea şi generalizarea practicii aplicării mecanismelor şi instrumentelor legale în cadrul executării silite şi a procesului de insolvență, precum şi practica judiciară în domeniul respectiv,

f)       identificarea unor mecanisme de soluționare amiabilă a eventualelor disensiuni între profesioniștii în materia insolvenței și cei din domeniul executării silite.

g)      elaborarea, în limitele atribuțiilor, a  unor recomandări de bune practici în domeniile interferente pentru activitățile de insolvență și executare silită

h)     apărarea independenţei profesionale a administratorilor autorizaţi şi a executorilor judecătoreşti în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice la nivel naţional;

i)        colaborarea în vederea organizării comune a schimbului de experienţă a administratorilor autorizaţi şi executorilor judecătoreşti în sprijinirea formării şi perfecţionării profesionale a acestora, inclusiv prin realizarea de consultări, întruniri, seminare, cursuri de instruire.

j)       realizarea, în limitele legislaţiei, a altor acţiuni pentru transpunerea în practică a prezentului Protocol.

 

Capitolul IV. METODOLOGIA DE LUCRU.

            Părţile prezentului acord convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:

1)      Obiectivele enunţate în prezentul Protocol de colaborare vor sta la baza unor proiecte şi contracte de colaborare multilaterală, avînd caracter de anexe ale prezentului Protocol. Acestea vor fi încheiate între reprezentanţii instituţiilor semnatare, având drept scop dimensionarea şi angajarea nivelului resurselor, în funcţie de nevoile identificate, legislaţia specifică în domeniu şi programele de finanţare existente.

2)      Părţile semnatare ale contractelor de colaborare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite şi vor identifica noi probleme apărute în plan pe baza informaţiilor primite din teritoriu şi în legătură cu politicile în domeniu, definite la nivel de ţară.

3)      Pentru buna derulare a Protocolului şi a Contractelor de colaborare, părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna persoanele responsabile, care vor asigura şi schimbul reciproc de informaţii şi date specifice.

Capitolul V. Dispoziţii finale.

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune.

Protocolul de colaborare poate fi completat prin aranjamente tehnice şi/ sau contractuale, după caz.

Protocolul poate fi reînnoit, revizuit sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare, ori de câte ori aceştia convin asupra amendamentelor propuse.

Partea care are iniţiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte părţi, în scris, spre analiză, propunerile sale.

Protocolul are valabilitatea de cinci ani, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, prin tacită reconducţie, pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă nici una din părţi nu notifică în scris, celeilalte părţi, cererea expresă de încetare a valabilităţii sale, cu minimum trei luni înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Cele două părţi vor organiza în mod corespunzător aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Protocol şi, anual, vor analiza modul de îndeplinire al prevederilor şi activităţilor întreprinse, cuprinse în Programul de acţiuni comune UAAM - UNEJ, care vor face parte integrantă din prezentul Protocol.

Coordonarea prezentului protocol de colaborare va fi asigurată:

Din partea UAAM :

Secretarul general al UAAM,

Violeta Solomon

Tel: +373 69959188

Tel./Fax: +373 22 403890

Din partea UNEJ:

Secretarul general  UNEJ,

Oxana Noviocv

068401101

 

Încheiat la  07 noiembrie 2015 (Chișinău, Moldova), în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Din partea UAAM                                       _____________________ Ion POPA

 

 

Din partea UNEJ                                         _____________________ Roman TALMACI