Decizia Consiliului Uniunii din 25.01.2021

La data de 21.01.2021 Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just) a exprimat opinia sa pe situl www.voxjust.md față de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 19 ianuarie 2021, prin care s-a respins cererea judecătorului Nicolae Pasecinic, referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă CSM, exprimând opțiunea, că judecătorul Nicolae Pasecinic a fost expulzat din sistem, aparent, în urma unei reglări de conturi. Totodată Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’ a publicat Declarația judecătorului Nicolae Pasecinic, care, în opinia Asociației, se referă la lucrurile grave care se întâmplă în sistemul judecătoresc și care pun în pericol Statul de Drept, independența judecătorilor și prin urmare securitatea fiecărui cetățean care locuiește într-un astfel de stat.

Declarația judecătorului Nicolae Pasecinic se rezumă la faptul, că unul din membrii CSM, în cadrul ședinței CSM din 17 noiembrie 2021, a invocat că a discutat cu unii administratori autorizați care s-au expus negativ asupra activității de judecător a d-lui Nicolae Pasecinic, iar în acest context judecătorul Nicolae Pasecinic bănuiește, că acești administratori autorizați cu care a discutat membrul CSM sunt Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin care sunt în relație de rudenie cu unii membri CSM, și care sunt administratori ai insolvabilității pe unele cauze de insolvabilitate aflate în procedura d-lui Nicolae Pasecinic.

În legătură cu faptul, că în spațiul public, au apărut acuzații neîntemeiate și denigratoare la adresa membrilor Uniunii, la data de 25.01.2021 Consiliul Uniunii s-a întrunit în ședință și a examinat acest subiect. Urmare a dezbaterilor, membrii Consiliului au luat act de articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și de declarația fostului magistrat Nicolae Pasecinic și au reținut, că declarația d-lui Nicolae Pasecinic, referitoare la administratorii autorizați Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin, nu are nici un suport probatoriu fiind doar declarativă, iar articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ publicat pe situl www.voxjust.md  la data de 21.01.2021 este inspirat doar de declarația d-lui Nicolae Pasecinic și nu este bazată prin careva probe pertinente și veridice.

La fel Consiliul Uniunii apreciază declarațiile fostului magistrat Nicolae Pasecinic aruncate în spațiul media și îndreptate împotriva membrilor Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova dl Sergiu Bevziuc și dl Veaceslav Timotin ca fiind denigratoare și inadmisibile, iar astfel de declarații nu fac față unui magistrat. În sensul expus, Consiliul  Uniunii a declarat că împărtășește opinia finala a Consiliului Superior al Magistraturii expusă în raport cu fostul magistrat Nicolae Pasecinic.

 

 

ANEXĂ:

Extras din

P R O C E S U L - V E R B A L

al ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova

 

25 ianuarie 2021                                                                               mun. Chișinău            

    ora 18-00                                                                                       str. Toma Ciorbă 18

 

 

Întrebarea nr. 1. Cu privire la declarația Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și declarația Judecătorului Nicolae Pasecinic.

 

 

În rezultatul discuției,

Consiliul Uniunii prin vot unanim a DECIS: 

 

1.      Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova a luat act de articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ și de declarația fostului magistrat Nicolae Pasecinic.

2.      Consiliul Uniunii reține, că declarația d-lui Nicolae Pasecinic, referitoare la administratorii autorizați Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin, nu are nici un suport probatoriu fiind doar declarativă.

3.      Consiliul Uniunii reține, că articolul Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției’’ publicat pe situl www.voxjust.md la data de 21.01.2021 este inspirat doar de declarația d-lui Nicolae Pasecinic și nu este bazată prin careva probe pertinente și veridice.

4.      Consiliul Uniunii apreciază declarațiile fostului magistrat Nicolae Pasecinic aruncate în spațiul media și îndreptate împotriva membrilor Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova dl Sergiu Bevziuc și dl Veaceslav Timotin ca fiind denigratoare și inadmisibile.

5.      Consiliul  Uniunii împărtășește opinia finala a Consiliului Superior al Magistraturii expusă în raport cu fostul magistrat Nicolae Pasecinic.

6.      Prezenta decizie se publică pe situl Uniunii și se expediază pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii și Asociației Judecătorilor ,,Vocea Justiției”.

           

 

                                     

Președinte                                                                  Ion POPA

 

Secretar                                                                   Sava TURIŢĂ

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi

 

DECIZIA Nr. 1

din 07 aprilie 2021

 privind activitatea administratorior autorizaţi în perioada stării de urgenţă

 

În conformitate cu art. 43 din Legea cu privire la administratorii autorizaţi,

Examinînd chestiunea cu privire la desfăşurarea activităţii de administrator autorizat în perioada stării de urgenţă,

Avînd în vedere declararea stării de urgenţă prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din 31.03.2021 şi instituirea regimului special de muncă prin Dispoziţia nr. 1 din 01.04.2021 a Comisiei pentru Situaţii  Excepţionale a Republicii Moldova, în scopul asigurării protecţiei sănătăţii şi neadmiterii răspândirii virusului COVID-19 şi ţinând cont de specificul activităţii desfăşurate de administratorii autorizaţi şi de specificul activităţii instituţiilor cu care administratorii autorizaţi interacţionează,

Urmare dezbaterilor în şedinţa ordinară din 7 aprilie 2021, Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova,

D E C I D E:

 

 1. Continuarea desfășurării activității profesionale a administratorilor autorizați pe perioada stării de urgență, cu condiția asigurării executării prevederilor Dispoziției Comisiei pentru Situații  Excepţionale a Republicii Moldova și Dispozițiilor președinților instanțelor de judecată;

2. Se recomandă administratorilor autorizați, pe perioada stării de urgență:

 2.1. evitarea desfășurării adunărilor preconizate în cadrul proceselor de insolvabilitate avute în administrare, iar în caz de strictă necesitate desfășurarea prin corespondență și/sau formă mixtă, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situații  Excepționale a Republicii Moldova;

2.2. desfășurarea ședințelor Comitetelor creditorilor și organizarea licitațiilor cu participare fizică, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;

2.3. îndeplinirea actelor de procedură prin corespondență, e-mail și/sau online cu aplicarea semnăturii electronice;

2.4.  suspendarea orelor de primire în cadrul Birourilor.

3. Se recomandă CNII ”MOLDINSOLV” să organizeze cursurile de instruire profesională continuă online prin intermediul platformelor electronice;

4. Prezenta Decizie se aduce la cunoștința Administratorilor autorizați și se publică pe pagina oficială de Internet a UAAM.

 

POPA Ion, Preşedintele Consiliului UAAM

 

 

Textul deciziei

EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 22 decembrie 2020

 

 

 

Membri ai Uniunii

 

Membri activi cu drept de vot

Membri participanţi la votarea chestiunilor din Ordinea de zi

Cvorumul necesar pentru Congres

176

157

110

(2/3) 104

 

 

CONGRESUL UNIUNII HOTĂRĂŞTE:

1) Se aprobă Dărea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2) Se aprobă Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3) Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori;

4) Se aprobă Bugetul Uniunii pentru anul 2021;

5) Se aprobă normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2021;

6) Se aprobă contribuţia de membru al Uniunii pentru anul 2021 în mărime de 6500 lei;

7) Urmare a votului valabil exprimat şi în baza rezultatelor votării secrete:              

7.1. Se aleg în calitate de membri ai Comisiei de Cenzori următoarele persoane:

Ciobanu Daniela

Palii Diana

Muntean Corneliu

7.2. Se alege în funcția de membru supleant al Comisiei de Cenzori dl Roșca Vitalie.

 

 

 

             Preşedinte,

              Ion POPA

 

             Secretar,

          Sava TURIŢĂ

 

 

Sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”

 

Stimați colegi,

 

Consemnată anual la 17 februarie, în semn de recunoaștere a aportului Dumneavoastră la edificarea statului de drept, ZIUA PROFESIONALĂ A  ADMINISTRATORULUI AUTORIZAT îmi oferă o ocazie deosebită pentru a Vă adresa cele mai sincere şi frumoase urări de bine şi de a-mi exprima profunda recunoştinţă pentru înaltul profesionalism, pentru dăruirea şi efortul deosebit depus în activitatea dumneavoastră, pentru competenţă profesională, principialitate și devotament profesiei.

 

Domeniul insolvabilităţii solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru a găsi soluţiile necesare afirmării noastre pe plan național. Pe parcursul acestor ani, cu eforturi comune, am reuşit să facem faţă provocărilor în domeniu.

 

Apreciez aportul şi contribuția personală a membrilor Uniunii în dezvoltarea profesiei şi consolidarea imaginii de administrator autorizat, la soluţionarea principalelor probleme cu care se confruntă profesia noastră.

 

Stimaţi colegi, de Sărbătoarea profesională, Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în activitatea Uniunii, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă, pace în suflet şi realizări relevante.

 

       Ion Popa

 

Președinte UAAM

 

 

 

Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova aduce sincere mulțumiri Ministerului Justiției,  care a susținut si a promovat poziția reprezentanților profesiilor juridice asupra  proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021 în vederea remedierii inechității de abordare fiscală a liber profesioniștilor din domeniul justiției.

In aceste clipe dificile pentru economia țării, Guvernul la data de 30.11.2020 a adoptat hotărârea prin care a uniformizat cota de impozitare a liber profesioniștilor din domeniul justiției  de la 18% la cota de 12%.

 

Speram ca si Parlamentul Republicii Moldova va urma aceeași abordare justă și echitabilă în așezarea sarcinilor fiscale și, de rând cu toate celelalte profesii - avocați, notari, executori judecătorești și mediatori – dorim succes proiectului adoptat de Guvern și ne solidarizam efortului de uniformizare a abordării fiscale.

 

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 66 din 11.02.2019, Administratorii autorizaţi au obţinut recunoaşterea specială a rolului acestei profesii în viaţa social-economică a ţării noastre, fiind instituită Sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”.

Prin decizia Consiliului Uniunii din 10.02.2021 s-a decis de a organiza, în parteneriat cu Facultatea de Drept a USM, CNII Moldinsolv şi Casa de Avocatură Macovei Enachi, în perioada 17 - 18 februarie 2021, Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională „INSOLVABILITATEA: PROBLEME, REALITĂŢI, PERSPECTIVE”, dedicată Zilei profesionale a administratorului autorizat. Conferinţa se va desfăşura în format online pe platforma Business ZOOM.

Este salutabilă participarea la conferinţă a practicienilor din Republica Moldova (judecători, administratori autorizaţi, avocaţi, notari, asistenţi judiciari etc.), din România (judecători sindici, reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă, avocaţi etc.), din Ucraina (reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, executori etc.), precum şi a oamenilor de ştiinţă din aceste ţări, urmărindu-se schimbul de bune practici în domeniu, precum şi iniţierea sau extinderea relaţiilor de colaborare dintre participanţi.

Conferinţa ştiinţifico-practică are ca scop de a scoate în evidenţă problemele cu care se confruntă participanţii la procedurile de insolvabilitate, disensiunile care apar între cadrele didactice la predarea acestei materii, cât şi realităţile de care au parte entităţile la aplicarea domeniului.

Cu această ocazie Consiliul Uniunii invită toţi membrii UAAM să participe la festivităţile dedicate Sărbătoririi profesionale „Ziua administratorului autorizat”.

Programul Conferinţei se anexează.

Uniunea Administratorilor Autorizați din Republica Moldova,  salută și susține consecvența  și fermitatea poziției Ministerului Justiției,  care s-a raliat opiniei organelor profesionale,  prin avizul oferit proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021.

 

 Apreciem abordarea echitabilă și judicioasă a Ministerului Justiției în această problemă durut resimțită de profesioniștii din domeniu, și, exprimând toată considerațiunea pentru munca Guvernului în aceste condiții dificile,   solicităm remedierea inechități fiscale continuate prin acest proiect, prin uniformizarea cotei de impozitare a liber profesioniștilor din domeniul justiției  (unicii impozitați cu 18%)  la cota de 12%.

 

 Credem cu fermitate că argumentele expuse în avizul Ministerului Justiției și considerentele formulate de organele profesionale vor fi constructiv abordate de Guvern și vor contribui la identificarea unei soluții echitabile și temeinic justificate,  inclusiv din punct de vedere legal. 

 

Compartimente