CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2020

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM sub forma unei adunări deschise a membrilor Uniunii și care se v-a desfășora pe o durată de mai multe zile consecutive, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii.

Se stabilește ședința Congresului ordinar al UAAM pentru data de 22 decembrie 2020 ora 1400 în incinta sediului Uniunii, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18, cu următoarea Ordine de zi:

1) Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2) Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

3) Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

4) Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020.

5) Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori

 Congresul Uniunii se v-a desfășura conform Regulamentului privind modul de desfășurare a Congresului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova în condițiile stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, prelungită prin Hotărârile CNESP şi respectarea măsurilor de control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19.

 Înştiinţarea membrilor Uniunii despre şedinţa Congresului UAAM se v-a efectua prin intermediul emailului declarat şi prin plasarea Avizului pe pagina web a Uniunii cu cel puțin 30 zile pînă la data şedinţei.

 Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 11 ianuarie 2021, ora 14:00 în aceleași condiții.

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, 079514541, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

REGULAMENT privind modul de desfășurare a Congresului UAAM

Decizia de convocare a Congresului

Calendarul congresului

 

Sincere condoleanţe

         Dragi colegi,

Vă anunţăm cu mare tristeţe şi durere în suflet despre trecerea la cele veșnice, la o vîrstă  prea tînără, a colegului nostru Igor CERLAT. Nu există cuvinte care să poată alina durerea și tristețea familiei şi rudelor învăluite de durere!  Noi, colegii lui, împărtășim această mare pierdere, durere și urăm multă putere familiei întru depășirea acestei mari tristeți!

Dumnezeu să-l ierte, să-i fie țărîna ușoară și amintirea veșnică.

 

Ion POPA

Președintele Uniunii

Administratorilor Autorizaţi

 

MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

 

       Onoraţi colegi,

 

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul Sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, zi în care aducem un omagiu activității remarcabile pe care comunitatea juridică din Republica Moldova o realizează în numele Legii pentru edificarea unui sistem judiciar modern.

Stimaţi colegi jurişti, această sărbătoare este încă un prilej de a reconsidera importanţa Justiţiei în destinul umanităţii. Astăzi noi toţi, cei care am îmbrăţişat această nobilă profesiune, parcurgem o etapă importantă şi dificilă din istoria contemporană a statului nostru Republica Moldova, în care Justiţia este componenta ce realizează, în mod direct, edificarea Statului de Drept. De modul cum înţelegem noi, cei care profesăm dreptul, să ne exercităm meseria, depinde şi încrederea societăţii în instituţiile statului.

În această zi specială pentru noi toți, în numele meu şi al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, vă doresc, dragi colegi, multă sănătate, ani de viaţă rodnică, frumoase împliniri și noi succese în importanta și responsabila Dumneavoastră misiune de promovare a Legii ca valoare supremă a statului de drept.

 

      Cu profund respect,

 

     Ion POPA,

           Preşedintele Uniunii Administratorilor

     Autorizaţi din Moldova

 

Stimați participanți la Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „Insolvabilitatea: probleme, realități, perspective”, Vă informăm că reuniunea științifică din 12-14 martie 2020, se amână pentru o dată care va fi ulterior concretizată, în legătură cu riscul de transmitere și răspândire a infecției Coronavirus (COVID-19) și în temeiul deciziei luate în cadrul ședinței Punctului Focal Național pentru prevenirea și controlul infecției privind Coronavirusul de tip nou, privind anularea manifestărilor publice în masă.
Ne pare rău pentru inconveniențele create și ne exprimăm speranța de a ne reîntâlni cât mai curând în cadrul Conferinței.
 
Cu urări de bine și considerațiune, 
Comitetul organizatoric al Conferinței

MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Avocatului

 

STIMAŢI COLEGI,

 

Cu prilejul şi prin lumina acestei deosebite sărbători -  ZIUA PROFESIONALĂ A AVOCATULUI, Vă adresez cele mai calde felicitări şi urări de sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică şi frumoşi în performanţe.

Ca reprezentanți ai comunității profesiilor juridice, suntem mîndri să mărturisim respectul nostru profund pentru Uniunea D-voastră şi în numele Uniunii Administratoriulor Autorizaţi, în semn de prețuire pentru contribuția domniilor  voastre la creșterea prestigiului profesiilor juridice,  îmi permteţi să exprim admiraţia şi înalta consideraţie pentru toţi Dumneavoastră.

Uniunea Avocaţilor din Moldova este cotată astăzi ca o organizaţie, membrii căreia, fiind actori de bază ai profesiilor juridice,  înfruntă zilnic nedreptățile și apără drepturile și libertățile oamenilor, care își îndeplinesc tot mai responsabil misiunea de apărător. Profesia pe care o exercitaţi D-voastră necesită mult devotament și tenacitate în vederea respectării drepturilor omului și a valorilor democratice și de aceea Vă admir pentru dăruirea și angajamentul de care dați dovadă. 

Astăzi, în înfăptuirea actului de justiţie şi edificarea statului de drept, avocatului îi revine unul din cele mai importante roluri, de aceea societatea noastră aşteaptă ca  prestaţia D-voastră să dea prilej de bucure cetăţenilor.

La ceas de sărbătoare profesională, Vă urez tuturor celor care s-au consacrat slujirii în avocatură, forţe inepuizabile, succese în exercitarea profesiei şi îmi exprim speranța într-o colaborare şi un dialog mai strîns în familia juriştilor!

 

La Mulţi Ani stimaţi Avocaţi!

   

 

 

Stimate Doamne şi Domnişoare!

În suita sărbătorilor de primăvară, un loc aparte în inima oricărui om îl ocupă emoţia generată de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii, prilej pentru care am onoarea, în numele Consiliului UAAM, să aduc tuturor Doamnelor şi Domişoarelor din cadrul Uniunii cele mai calde şi sincere felicitări şi urări de multă sănătate şi fericire, realizări profesionale şi personale din cele mai frumoase.

Prezenţa Dumneavoastră spirituală înnobilează domeniul nostru profesional. Vă purtăm recunoştinţă pentru că cultivaţi cele mai nobile sentimente: dragostea, sinceritatea şi tot ce este mai bun pe acest pămînt.

Să vă dea Dumnezeu forţe de a trece cu demnitate peste greutăţi şi impulsul de a rămîne mereu aşa cum sînteţi – gingaşe, frumoase şi pline de viaţă, să aveţi parte de pace sufletească şi de lumină în casa dumneavoastră.

 Cu mult respect,

 

                                    Ion POPA

                             Preşedintele UAAM

 

 

 

COMUNICAT

despre Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea

Legii insolvabilității, promulgată prin Decretul Președintelui

Republicii Moldova nr. 1717-VIII din 07.08.2020

 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1717-VIII din 07.08.2020 a fost promulgată Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității. Legea nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității a fost adoptată în scopul înlăturării deficienților constatate în aplicarea Legii insolvabilității și include mai multe modificări la Lege, prevederile cărora vor contribui la îmbunătățirea regimului juridic al insolvabilității ca proces și vor asigura drepturile creditorilor și debitorilor. În contextul celor expuse modificările se referă la următoarele:

1.                   Simplificarea numărului de documente anexate la cererea introductivă și substituirea copiei de pe hotărârea irevocabilă a instanței de judecată cu dovada notificării Serviciului Fiscal de Stat, modificarea art. 20.

2.                   Protecția debitorului în cazurile de depunere a cererilor abuzive din partea creditorilor și a insolvabilității intenționate (prezumția incapacității de plată – doar dacă debitorul este în întârziere mai mult de 60 de zile; în referința la cererea introductivă debitorul va putea răsturna prezumția incapacității de plată (art. 28); mijloace de apărare eficace prin dreptul de a cere despăgubiri (art. 33)).

3.                   Protecția juridică a persoanelor fizice care au investit în construcția de locuințe, prin oferirea, similar modificărilor la Codul Civil, a posibilității alternative de a cere separarea apartamentului dacă clădirea este ridicată și ieșirea din procedura colectivă de insolvabilitate, sau rezilierea contractului și recuperarea banilor cu titlu de creanțe garantate. În acest scop Legea insolvabilității a fost completată cu un articol nou, care descrie procedura de separare a bunurilor imobile construite în baza contactului de investiție în construcția de locuințe, sau în baza contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construire.

4.                   Modificările efectuate la art. 50 cu referință la creditorii garantați stabilesc reguli clare de atribuire a rangului de prioritate cronologică în raport cu alți creditori asimilați prin lege celor garantați.

5.                   Asigură o cooperare productivă între administratorul insolvabilității/lichidator și creditorii individuali sau organele creditorilor (stabilirea prin negocieri a cuantumului onorariului și ajustarea acestuia în funcție de performanțe; posibilitatea de contestare a refuzului administratorului de a convoca adunarea creditorilor (art. 55), obligația administratorului de a prezenta informații nu doar organelor creditorilor, dar și creditorilor individuali, dreptul de destituire a administratorului care nu acționează cu diligență, fără alt temei (art. 71).

6.                   Prin modificările aduse la art. 120 cu referință la licitația cu reducere se stabilește interdicția efectuării reducerii de preț mai jos de 50% fără acordul creditorilor.

7.                   Protecția creditorilor garantați se asigură prin stabilirea regimului de valorificare a bunurilor grevate (exceptarea de la moratoriu – modificările la art. 81 și 184, atunci când bunul nu este esențial pentru restructurarea cu succes a debitorului, sau pentru vânzarea afacerii debitorului; sporirea dobânzii aferente părții garantate din creanță (art. 75)).

8.                   Modificările aduse la art. 117 oferă posibilitatea reducerii justificate și temperate a prețului; interzicerea vânzării către persoanele afiliate sau în conflict de interese.

9.                   Încurajarea finanțării debitorului după intentarea procesului de insolvabilitate (finanțările obținute după intentarea procesului de insolvabilitate sunt obligații ale masei (art. 52); garanțiile acestor obligații au grad de prioritate inferior celor existente, decât dacă creditorii garantați acceptă schimbarea rangului de prioritate).

10.               Posibilitate recuperării activelor debitorului prin anularea tranzacțiilor suspecte – art. 104 și 105 (clasificarea tranzacțiilor care pot fi anulate; uniformizarea și reducerea perioadei ”de suspiciune” pentru anularea tranzacțiilor frauduloase, preferențiale și subevaluate, oferă dreptul creditorilor individuali de a înainta acțiune în anulare, extinderea cercului de persoane afiliate, tranzacțiile cu care pot fi anulate).

11.               În cadrul procedurii accelerate de restructurare debitorul poate preveni intrarea în insolvabilitate prin negocierea extra judiciară a planului cu clasele de creditori afectați; pentru perioada negocierilor (care durează max. 2 luni), se poate cere suspendarea executărilor silite individuale; în cazul de reușită a negocierilor planul va fi supus aprobării instanței de insolvabilitate și implementat.

12.               Extinderea cercului de hotărâri și încheieri pasibile de a fi atacate cu recurs ( ex. hotărârea privind admiterea sau respingerea cererii de declarare a nulității actelor juridice, încheierea privind separarea bunului sau refuz în separare.

 

Continuare celor expuse propunem spre familiarizare textul  Legii nr. 141 din 16.07.2020 pentru modificarea Legii insolvabilității.

 

 

 

 

Stimați colegi,

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 66 din 11.02.2019 Administratorii autorizaţi au obţinut recunoaşterea specială a rolului acestei profesii în viaţa social-economică a ţării noastre, fiind instituită Sărbătoarea profesională „Ziua Administratorului Autorizat”. Cu acest prilej adresez tuturor administratorilor felicitări şi urări de succes, sănătate, realizări profesionale şi personale din cele mai frumoase. Totodată, îmi exprim recunoștința pentru eforturile depuse de Dvs, pentru competenţa profesională, perseverența și contribuția personală în dezvoltarea profesiei şi consolidarea imaginii de administrator autorizat.

În aceşti 5 ani de la fondare, Uniunea a avut un rol decisiv în consolidarea profesiei noastre, precum şi capacitatea respectivă de a găsi soluţiile pentru evoluţia şi afirmarea noastră pe plan național. Astăzi putem afirma univoc că împreună cu Dvs, am făcut încă un pas spre a duce la îndeplinire misiunea asumată de UAAM – consolidarea imaginii AA în societate, cît şi în rîndul profesiilor juridice.

Vă mulțumesc pentru înaltul profesionalism, atașament, principialitatea și devotamentul în procesul exercitării atribuțiilor, iar activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de toți participanții la procesele de insolvabilitate, inclusiv de societatea civilă.

Stimaţi colegi, de Sărbătoarea profesională, Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în activitatea Uniunii, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă, pace în suflet şi realizări relevante.

 

Cu deosebit respect,

 

Ion Popa

Președinte UAAM

Compartimente