Stimați colegi,

 

Cu prilejul Zilei Profesionale a Administratorului Autorizat adresez tuturor administratorilor felicitări şi urări de succes, sănătate, realizări profesionale şi personale din cele mai frumoase. Totodată, îmi exprim recunoștința pentru eforturile depuse de Dvs, pentru competenţa profesională, perseverența și contribuția personală în dezvoltarea profesiei şi consolidarea imaginii de administrator autorizat.

În aceşti 4 ani de la fondare, Uniunea a avut un rol decisiv în consolidarea profesiei noastre, precum şi capacitatea respectivă de a găsi soluţiile pentru evoluţia şi afirmarea noastră pe plan național. Astăzi putem afirma univoc că împreună cu Dvs, am făcut încă un pas spre a duce la îndeplinire misiunea asumată de UAAM – consolidarea imaginii AA în societate, cît şi în rîndul profesiilor juridice.

Provocările în societatea noastră așteaptă soluții obiective de la toți membrii Uniunii. De profesionalismul și calitățile Dvs. depinde încrederea și respectul participanților la procesele de insolvabilitate. Felul în care vă îndepliniți atribuțiile determină succesul Uniunii.

Vă mulțumesc pentru înaltul profesionalism, atașament, principialitatea și devotamentul în procesul exercitării atribuțiilor, iar activitatea pe care o exercitați să fie susținută necontenit și apreciată după merit de toți participanții la procesele de insolvabilitate, inclusiv de societatea civilă.

Stimaţi colegi, de Ziua profesională, Vă doresc prosperitate, noi iniţiative, atitudini şi poziţii active în activitatea Uniunii, multă sănătate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă, pace în suflet şi realizări relevante.

 

                  Cu deosebit respect,

 

                                    Ion Popa

                              Președinte UAAM

 

 

Cu priljul sărbătoririi Zilei profesionale a Administratorului Autorizat, Consiliul UAAM anunță membrii Uniunii că, Vineri, 15 februarie 2019, începînd cu ora 09.00,  în incinta  Centrului de Business V-Continental, Sala de conferințe, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, v-or avea loc festivităţile dedicate Zilei profesionale a Administratorului Autorizat.

Programul festivităţilor:

9.00-9.30 – Înregistrarea participanţilor

9.30-9.40 – Deschiderea evenimentului, Preşed. UAAM, Ion Popa

9.40-11.45 – Masă rotundă cu tematica:

1.  Modificările în ţinerea evidenţei contabile de către AA.

2. Modificările în Legea cu privire la notariat şi în Regulele privind încheierea contractelor prin notariat.

11.45-12.00 – Pauză de cafea

 

12.00 - 13.00 – Şedinţa festivă:

- Cuvînt de felicitare a Preşedintelui UAAM Ion Popa

- Cuvînt de felicitare din partea invitaţilor

- Cuvînt de felicitare din partea membrilor UAAM

- Înmînarea festivă a Diplomei de Onoare şi Medaliei UAAM.

         13.00 – Încheierea manifestărilor festive.

 

Participarea membrilor uniunii este obligatorie!

 

În şedinţa din 5 decembrie 2018 Consiliul UAAM a examinat Notificarea Ministerului Justiției nr. 05/13795 din 28.11.2018, privind anularea taxei pentru examinarea plângerii de către Comisia pentru deontologie și formare profesională a Uniunii.

În urma dezbaterilor, Consiliul Uniunii a DECIS:

1). Se instituie un moratoriu asupra acțiunii art. 2 alin. (1) din Normele privind taxele și cheltuielile aferente procedurii disciplinare și art. 21 alin. (3) din Codul Deontologic, aprobate de Congresul Uniunii la ședința din 07.11.2015.

2). Se pune în sarcina Președintelui Comisiei pentru deontologie şi formare profesională şi Secretariatului Uniunii efectuarea unei analize a impactului aplicării taxei de procedură asupra numărului de cereri parvenite în adresa Comisiei sub aspectul situațiilor în care circumstanțele invocate în sesizare nu conțin descrierea concretă a abaterii disciplinare, nu fac referire la normele deontologice care se pretind a fi încălcate sau dacă sesizarea are caracter declarativ, sau este bazată pe acuzații voalate și vagi, care conțin insinuări sau sugestii imprecise, precum și a situațiilor în care plângerea nu este probată cu documente confirmative. Analiza şi sugestiile urmează a fi prezentate Consiliului Uniunii până la 01.10.2019.

3). Se pune în sarcina Președintelui Uniunii inițierea instituirii unui grup de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Justiției pentru identificarea soluției de depășire a problemei abordate.

 

In atenția administratorilor autorizaţi !!!

 

Stimați colegi,

Conducerea UAAM vă informează că, conform datelor furnizate de contabilitatea UAAM, la 1 ianuarie 2019, Administratorii Autorizaţi înregistrează datorii mari la plata contribuţiei obligatorii de membru al Uniunii. Astfel, nu au achitat sau au achitat parţial contribuţia obligatorie în ultimii 3 ani, inclusiv:

pentru anul 2018 – 83 administratori autorrizaţi, suma datoriei  constituie cca 340.000 lei;

pentru anul 2017 - 29 administratori autorrizaţi, suma datoriei  constituie cca 148.000 lei;

pentru anul 2016 - 26 administratori autorrizaţi, suma datoriei  constituie cca 73.000 lei;

pentru anul 2015 - 9 administratori autorrizaţi, suma datoriei constituie peste 16.000 lei;

Folosind acest prilej, vă reamintim, stimaţi colegi, următoarele:

1) În conformitate cu art. 47, alin  (3) din Legea 161 din 18.07.2014 “Administratorul are obligaţia să achite contribuţiile obligatorii la bugetul Uniunii administratorilor autorizaţi în mărimea şi în termenele stabilite de Statutul Uniunii. Dacă restanţele la contribuţiile obligatorii nu sînt achitate în termen de cel mult un an, Congresul Uniunii poate decide încetarea calităţii de membru a administratorului”.

 

2) În conformitate cu art. 12.12, lit.k)   din Statutul UAAM membrul Uniunii „este obligat să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului Uniunii”.

3) În conformitate cu art. 12.24  din Statutul UAAM „Fiecare membru al Uniuni achită anual cotizaţia de membru, mărimea aces­teia şi modalitatea de plată fiind stabilită de către Consiliul şi/sau Congresul Uniunii”.

4) În conformitate cu art. 14.9. din Statutul UAAM ... contribuţiile anuale se achită de toţi administratorii autorizaţi în modul stabilit de Congresul Uniunii. Pentru nerespectarea modalităţii şi termenului de plată a contribuţiilor (cotizaţiilor), Uniunea poate impune calcularea penalităţilor”.

5) În conformitate cu Decizia Consiliului Uniunii din 12 noiembrie 2018 şi potrivit Anexei nr. 1 lit. g) din Normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor, aprobate de Congresul UAAM din 2018 Pentru neachitarea în termen a contribuţiei obligatorii de membru al Uniunii, se stabileşte penalitate în mărime de 1% pentru fiecare zi de întîrziere”.

În acest context vă reamintim totodată, stimaţi colegi, că conform Hotăririi Congresului Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova din 23.11.2018, contribuţia de membru a Uniunii pentru anul 2019 a fost aprobată în mărime de 6500 lei, care conform ordinului Preşedintelui UAAM nr. 09 din 21.12.2018 se va achita la începutul fiecărui trimestru în rate a cite 1625 lei sau integral în mărime de 6500 lei.

 

Cu regret trebuie sa va anunţăm că, reieşind din situaţia creată şi în cazul neachitării datoriilor la contribuţia obligatorii de membru al Uniunii pentru anii precedenţi pînă la 28 februarie 2019, conducerea Uniunii se vede nevoită de a prezenta informația privind datoriile acumulate Comisiei pentru Deontologie și Formare Profesională pentru a decide aplicarea sancţiunilor disciplinare.

Stimaţi colegi, Conducerea UAAM nu urmăreşte sancţionarea membrilor Uniunii, ci doar își dorește ca toți Administratorii Auitorizaţi să-și onoreze obligația legală și statutară privind achitarea contribuţiei obligatorii de membru al Uniunii, fără de care este imposibilă activitatea de mai departe a Uniunii.

Pentru a obţine date concrete şi alte detalii privind restanţele D-voastră la plata contribuţiei obligatorii rugăm să contactați secretariatul Uniunii la adresa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la tel.: 069255640; 069495636.

În speranţa că vom fi înțeleși corect, rămânem în continuare la dispoziția D-voastră.

 

Comunicatul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

cu privire la Congresul ordinar al Uniunii din 23.11.2018

 

În temeiul art. 5.2 al Statutului UAAM, art. 42 (2) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 şi Deciziei Consiliului Uniunii din 08.10.2018, la 23 noiembrie 2018, ora 12.00, a fost convocat Congresul ordinar al Uniunii Administratorilor Autorizaţi, care şi-a desfăşurat lucrările în sala Hotelului President din bdul Dacia 58/5.

La lucrările Congresului au participat 116 administratori autorizaţi din cei 161 de membri activi ai Uniunii.

Considerăm oportun să trecem în revistă  principalele probleme discutate la Congres.

Agenda de lucru a Congresului respectiv a cuprins următoarele chestiuni:

1) Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)  Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)  Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)  Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)   Cu privire la alegerea membrilor, preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului;

6)  Cu privire la desemnarea membrilor Uniunii în componenţa Comisiei de Autorizare şi disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei;

7)   Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2019, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2019;

8)  Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

Cu mesage de salut în adresa participanţilor la Congres au venit invitaţii Congresului: Dl Valeriu Devderea, preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Dna Irina Ganţa, şef Direcţia proceduri de insolvabilitate, Inspectoratul Fiscal de Stat, Dl Andrei Bordian, şef de secţie la Casa Naţională de Asigurări Sociale; oaspeţii din România, reprezentanţii UNPIR: Dl Florin Dragomir, vicepreşedinte UNPIR, Dna Munteanu Viorica, membrul Consiliului Naţional de Conducere, Dl Catalin Dascal, preşedinte filiala Bucureşti a UNPIR, Dl Ionascu Cornel, preşedinte al Instanţei Superioare de Disciplină ş.a.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate și aprobate rapoartele anuale ale preşedintelui Consiliului, Comisiei de Autorizare şi Disciplină, Comisiei pentru deontologie şi formare profesională și Comsiei de cenzori.

În cadrul lucrărilor acestui Congres administratorii autorizaţi au ales Președintele şi Vicepreşedintele Consiliului Uniunii, noua componenţă a Consiliului Uniunii, de asemenea au fost aleşi şi desemnaţi noii membri ai Comisiei de Autorizare şi Disciplină de pe lîngă Ministerul Justiţiei din partea UAAM.

Astfel, în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizaţi a fost ales dl Ion POPA, iar în calitate de Vicepreşedinte dl Nicolae BOSTAN.

În componența Consiliului UAAM au fost aleşi administratorii autorizaţi: dl CIOBANU Dorin, dna ONICHEVICI Natalia, dl FORTUNA Radu, dna POPAZ Vera şi dl PÎNZARU Mihail.

În calitate de membri ai Comisiei de Autorizare şi Disciplină au fost aleşi administratorii autorizaţi: dna BOSTAN Tatiana, dna SELEVESTRU Irina şi dl CREŢU Ion.

La finele Congresului, dl Preşedinte Ion POPA a mulţumit membrilor comisiilor precedente pentru munca depusă şi le-a dorit noilor membri aleşi succese, care să îndreptăţească încrederea acordată de colegi.

EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 23 noiembrie 2018

CONGRESUL UNIUNII HOTĂRĂŞTE:

 

1) Se aprobă Dărea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2) Se aprobă Raportul membrilor Uniunii, desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3) Se aprobă Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4) Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori;

5) Se aprobă Bugetul Uniunii pentru anul 2019;

6) Se aprobă normele cu privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2019;

7) Se aprobă contribuţia de membru al Uniunii pentru anul 2019 în mărime de 6500 lei;

8) În baza rezultatelor votării secrete:

8.1. Se alege în calitate de Preşedinte al Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova Dl POPA Ion.

8.2. Se alege în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova Dl BOSTAN Nicolae.

8.3. Se aleg în calitate de membri ai Consiliului Uniunii:

1) Ciobanu Dorin

2) Onichevici Natalia

3) Fortuna Radu

4) Popaz Vera

5) Pînzaru Mihail

8.4. Se aleg în calitate de membri supleanţi ai Consiliului Uniunii:

1) Zaporojan Corina

2) Ciobanu Daniela

3) Bulgaru Igor

8.5. Se aleg şi se desemnează în calitate de membri în Comisia de Autorizare şi Disciplină din partea Uniunii Administratorilor Autorizaţi următoarele persoane:

1) Selevestru Irina

2) Bostan Tatiana

3) Creţu Ion

8.6. Se aleg şi se desemnează în calitate de membri supleanţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină din partea Uniunii Administratorilor Autorizaţi următoarele persoane:

1) Cotruţa Olga

2) Coltun Elvira

3) Lungu Marcel

 

9. Se încetează calitatea de membru al Uniunii, începînd cu data de 01.12.2018, în cazul neachitării pînă la data de 01.12.2018 a restanţelor la plata contribuţiilor obligatorii de membru pentru anul 2016, a următorilor administratori autorizaţi: Barba Victor, Bodnari Iurie, Bucătaru Iurie, Ciobanu Gheorghe, Ciuvalschii Iurie, Crăciun Dorel, Druţă Adrian, Ghiban Vitalie, Griţcu Marcu, Leiciu Svetlana, Lihoveţchi Alexandru, Sârbu Aliona, Sîrbu Roman, Soltan Viorel, Taran Grigore, Timofeeva Snejana, Turchin Larisa, Ţurcan Eugeniu.

 

 

 Preşedinte,

 Ion POPA

 

Secretar,

Sava TURIŢĂ

 

Compartimente