Lista subiectelor pentru examenul de calificare în profesia de administrator pentru candidații prevăzuți la art. 49, alin. (3) din Legea cu privire la administratorii autorizați.

 

1.              Debitorul insolvabil. Statutul procesual-juridic.

2.              Creditorii. Formele de participare a creditorilor în cadrul procesului de insolvabilitate.

3.              Noțiunea de creditor. Clasele de creditori  în procesul de insolvabilitate.

4.              Adunarea creditorilor – organul reprezentativ al creditorilor.

5.               Comitetul creditorilor – organul executiv al creditorilor.

6.              Administratorul autorizat. Statutul procesual-juridic.

7.              Cerințele pentru obținerea calității de administrator autorizat.

8.              Demisia si destituirea administratorului autorizat.

9.               Competența instanțelor de judecată în cadrul procesului de insolvabilitate.

10.          Cererea introductivă depusă de debitor, conținutul și actele  anexate.

11.          Cererea introductivă depusă de creditor, conținutul și actele  anexate.

12.          Criterii pentru admiterea, restituirea  cererii introductive.

13.          Admiterea cererii introductive, măsurile de asigurare instituite de instanta de insolvabilitate.

14.          Conținutul încheierii  de admitere a cererii introductive.

15.          Perioada  de observație.

16.          Raportul administratorului provizoriu.

17.           Tabelul preliminar al creanțelor. Modul de verificare preliminara a creantelor.

18.           Respingerea cererii introductive.

19.          Procedura simplificată a falimentului, noțiune, mod de aplicare.

20.          Subiecții procedurii simplificate a falimentului.

21.               Întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească, titularul patentei de întreprinzător - particularități in cadrul procedurii de insolvabilitate.

22.                Persoanele juridice - subiecți ai procedurii simplificate a falimentului.

23.               Societățile comerciale și necomerciale- subiecți ai procedurii simplificate a falimentului.

24.               Alte tipuri de debitori- subiecți ai procedurii simplificate a falimentului.

25.          Hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului.

26.               Efectele deschiderii procedurii simplificate.

27.          Acţiunile lichidatorului în cadrul procedurii simplificate a falimentului.

28.          Intentarea procedurii de insolvabilitate, temeiuri.

29.               Hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate.

30.               Recursul în procedura de insolvabilitate.

31.          Efectele intentării procedurii de insolvabilitate.

32.               Clasificarea efectelor procedurii de insolvabilitate.

33.               Regimul actelor juridice ale debitorului după intentarea procedurii de insolvabilitate.

34.               Contestarea actelor juridice ale debitorului.

35.          Cererea de admitere a creanţelor. Conţinutul şi condiţiile de înaintare.

36.               Statutul juridic al cererii de admitere a creanţelor. Conţinutul şi procedura de înaintare.

37.           Consecinţele ne depunerii cererilor de admitere a creanţelor şi/sau respingerea cererii de repunere a lor în termen. 

38.           Competenţa, procedura şi termenul de verificare a creanţelor înaintate faţă de debitor.

39.           Tabelul definitiv al creanţelor. Modul de întocmire şi conţinutul acestuia.

40.          Procedura de validare a creanţelor. Depunerea şi examinarea contestaţiilor la creanţele acceptate sau neacceptate în tabelul definitiv al creanţelor.

41.               Statutul juridic al contestaţiei.

42.              Persoanele împuternicite de a depune contestaţii împotriva creanţelor admise sau neadmise în tabelul definitiv. Procedura şi termenul de depunere.

43.              Procedura de examinare a contestaţiilor împotriva creanţelor admise sau neadmise în tabelul definitiv. Validarea creanţelor.

44.              Efectele nedepunerii contestaţiilor în privinţa creanţelor acceptate sau neacceptate în tabel.

45.              Dispoziții generale privind tranzacția în cadrul procedurii de insolvabilitate.

46.               Statutul juridic. Condițiile de încheiere a tranzacției. Forma și conținutul tranzacției

47.          Contestarea actelor juridice ale debitorului in cadrul tranzacției

48.          Condițiile și consecințele confirmării sau neconfirmării tranzacției.

Confirmarea tranzacției şi efectele confirmării

49.               Refuzul confirmării tranzacției şi efectele survenite.

50.               Încetarea valabilității tranzacției.

51.          Temeiuri de intrare in procedura falimentului.

 Debitorul nu si-a declarat intenția de a se restructura, descriere.

Alți participanți nu au declarat intenția de a restructura debitorul, descriere

Nepropunerea in termen a unui plan de către debitor, efecte.

52.              Falimentul ca urmare a neexecutării planului procedurii de restructurare, mod de aplicare.

53.                     Acceptarea propunerii lichidatorului de trecere in faliment, mod de acceptare. Încheierea de intrare in faliment. Prevederi.

54.           Efectele intrării în faliment

Modul de desemnarea lichidatorului la intrarea in faliment. Acțiunile lichidatorului în cadrul procedurii de faliment.

55.          Dispoziții generale privind restructurarea

Persoanele ce pot propune restructurarea. Termenul de manifestare a intenţiei de propunere a planului.

56.          Aplicarea procedurii de restructurare.

Persoanele responsabile de elaborarea planului. Planul de restructurare. Forma. Structura. Conţinut.

57.          Votarea și confirmarea planului.

Convocarea şi petrecerea adunării de examinare şi votarea planului. Confirmarea/neconfirmării planului de către instanță. Consecințele.

58.              Modul de executarea planului procedurii de restructurare. Supravegherea realizării planului. Efectele nerealizării planului.

59.          Masa debitoare.

60.          Inventarierea bunurilor din averea debitorului.

61.          Modul de preluare a bunurilor din masa debitoare.

62.          Asigurarea integrități bunurilor din masa debitoare.

63.          Valorificarea masei debitoare.

64.          Valorificarea masei debitoare neafectate cu garanții.

65.          Vânzarea la licitație cu strigare.

66.          Licitația repetată cu strigare.

67.          Vânzarea la licitații cu reducere.

68.           Vânzarea prin negocieri directe.

69.          Vânzarea prin concurs.

Valorificarea prin vânzare a masei debitoare afectate cu garanții.

Vânzarea întreprinderii (afacerii) debitorului.

70.          Specificul vânzării unor categorii de bunuri.

71.          Vânzarea creanțelor pecuniare și a drepturilor litigioase.

72.          Vânzarea valorilor mobiliare și a cotelor de participare.

73.          Vânzarea bunurilor perisabile sau a bunurilor supuse deprecierii iminente, a fructelor și a recoltelor.

Alte forme de valorificare a masei debitoare.

74.          Distribuirea masei debitoare între creditori (modul de preluare in natură a bunurilor).

75.          Distribuirea produsului obținut din valorificarea masei debitoare.

76.           Transmiterea masei debitoare în proprietatea creditorilor în contul stingerii creanțelor.

Stingerea benevolă a creanțelor de către asociații (membrii, asociații) debitorului sau de către terți în cadrul procesului de insolvabilitate.

77.          Natura juridică a răspunderii patrimoniale în cadrul procesului de insolvabilitate.

78.          Cercul persoanelor responsabile de insolvabilitatea debitorului.

79.          Condițiile și cerințele impuse de lege în vederea angajării răspunderii patrimoniale.

80.          Măsuri asigurătorii, procedura de executare silită a patrimoniului persoanelor prevăzute la art. 248 alin. (1) LI şi destinaţia sumelor obţinute din executare.

81.          Aspecte introductive privind încetarea procedurii de insolvabilitate.

82.          Formele de încetare a procedurii de insolvabilitate.

Încetarea procesului de insolvabilitate – urmare a   falimentului simplificat.

83.          Încetarea procedurii de insolvabilitate urmare a falimentului.

84.           Încetarea procesului de insolvabilitate urmare a procedurii de restructurare.

 Încetarea procesului de insolvabilitate urmare a restructurării accelerate.

85.          Alte modalități de încetare a procesului de insolvabilitate.

86.          Aspecte generale privind procedura accelerată de restructurare.

87.          Depunerea cererii și intentarea procedurii accelerată de restructurare.

Particularităţile înaintării,validării şi contestării creanţelor în cadrul procedurii accelerate de restructurare.

88.          Aplicarea procedurii accelerate de restructurare.

Planul procedurii accelerate de restructurare. Structura. Conţinut.

89.          Votarea şi confirmarea planului procedurii accelerate de restructurare.

Efectele confirmării/neconfirmării planului procedurii accelerate de restructurare.

 

DREPT CIVIL

 

1.      Noțiunea de drept subiectiv civil și obligație civilă. Temeiurile apariției drepturilor și obligațiilor civile.

2.      Metodele de apărarea a drepturilor civile

3.      Noțiunea și tipurile persoanelor juridice. Capacitatea de folosință și exercițiu a persoanei juridice.

4.      Înregistrarea de stat a persoanelor juridice.

5.      Reorganizarea persoanelor juridice. Fuziunea, dezmembrarea și transformarea persoanelor juridice.

6.      Administrarea fiduciară a persoanelor juridice.

7.      Lichidarea persoanelor juridice și radierea din registrele publice.

8.      Particularitățile constituirii, activității și lichidării societății pe acțiuni.

9.      Particularitățile constituirii, activității și lichidării societății cu răspundere limitată.

10.  Particularitățile constituirii, activității și lichidării cooperativei.

11.  Particularitățile constituirii, activității și lichidării organizațiilor necomerciale.

12.  Nulitatea actului juridic.

13.  Reprezentarea și procura.

14.  Prescripția extinctivă.

15.  Noțiunea de patrimoniu și bunuri. Tipurile de bunuri. Universalitatea de bunuri.

16.  Posesiunea.

17.  Dobândirea dreptului de proprietate.

18.  Încetarea dreptului de proprietate.

19.  Proprietatea comună.

20.  Gajul. Temeiurile apariției gajului. Registrul gajului.

21.  Exercitarea dreptului de gaj.

22.  Registrul bunurilor imobile.

23.  Solidaritatea debitorilor.

24.  Cesiunea de creanță și preluarea datoriei.

25.  Efectele neexecutării obligațiilor civile.

26.  Mijloacele de garantare a executării obligațiilor civile.

27.  Stingerea obligațiilor civile.

28.  Contractul civil. Încheierea contractului civil.

29.  Rezoluțiunea, rezilierea și revocarea contractului civil.

30.  Contractul de vînzarea-cumpărare.

31.  Contractul de împrumut.

32.  Contractul de locațiune.

33.  Contractul de arendă.

34.  Contractul de antrepriză.

35.  Contractul de prestări servicii.

36.  Contractul de transport.

37.  Contractul de mandat.

38.  Contractul de depozit.

39.  Contractul de credit.

40.  Contractul de leasing.

41.  Contractul de asigurare.

DREPT PROCESUAL CIVIL

 

1.      Noţiunea şi esenţa principiului nemijlocirii.

2.      Felurile de procedură în procesul civil.

3.      Fazele (stadiile) procesului civil şi sarcinile ale fiecărei faze

4.      Competenţa jurisdicţională a instanțelor de judecată

5.      Părţile în procesul civil.

6.      Coparticiparea procesual civilă.

7.      Succesiunea procesuală civilă.

8.      Participarea intervenienţilor principali  în cadrul  procesului civil.

9.      Participarea intervenienţilor accesorii în cadrul procesului civil.

10.  Participarea procurorului la judecarea pricinilor civile.

11.  Reprezentarea judiciară  în procesul civil.

12.  Asigurarea acţiunii. Măsurile de asigurare a acţiunii şi procedura de asigurare.

13.  Cheltuielile de judecată. Repartizarea cheltuielilor de judecată.

14.  Termenele procedurale.

15.  Probaţiunea judiciară şi probele

16.  Obiectul probaţiunii şi determinarea lui în pricinile concrete

17.  Repartizarea sarcinii de probaţiunii.

18.  Pertinenţa probelor şi admisibilitatea mijloacelor de probă

19.  Noţiunea şi importanţa fazei de intentare a procesului civil.

20.  Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare. Actele procedurale ale părţilor, judecătorului în vederea pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare

21.  Faza dezbaterilor judiciare.

22.  Încheierile primei instanţe de judecată. Felurile încheierii.

23.  Efectele juridice ale neprezentării în şedinţa de judecată a participanților la proces.

24.  Cuprinsul hotărârii primei instanţe (părţile ei componente). Cerinţele care se înaintează faţă de hotărîrea primei instanţe.

25.  Efectele juridice ale hotărârii rămase definitive (irevocabile).

26.  Rectificarea hotărârii de judecată de către instanţa care a pronunţat-o.

27.  Temeiurile şi procedura emiterii hotărârii suplimentare în primă instanţă.

28.  Importanţa căilor de atac şi clasificarea lor. Reguli comune privind folosirea căilor de atac.

29.  Temeiurile şi procedura amânării procesului.

30.  Temeiurile şi procedura suspendării.

31.  Temeiurile şi procedura de încetare a procesului. Efectele încetării procesului.

32.  Temeiurile şi procedura scoaterii cererii de pe rol. Efectele procesuale ale scoaterii cererii de pe rol.

33.  Recursul împotriva încheierilor primei instanţe.

34.  Procedura examinării admisibilităţii recursului împotriva actelor de dispoziției a curților de apel.

35.  Procedura de judecare a recursului împotriva actelor de dispoziție a curților de apel. Limitele judecării recursului.

36.  Împuternicirile instanţei de recurs la examinarea recursului împotriva actelor de dispoziție a curților de apel.

37.  Revizuirea hotărîrilor, încheierilor și deciziilor irevocabile.

 

“Managementul şi  Economia Întreprinderii ”

 

 1. Etapele ciclului de viaţă a întreprinderii .
 2. Planificarea resurselor umane. Analiza şi evaluarea posturilor. Metodologia de elaborare a fişelor de post
 3. Instrumentele gestionării dezvoltării stabile a întreprinderii.
 4. Principii şi modalităţi de luare a deciziilor. Factorii care influenţează decizia.
 5. Locul procesului de analiză a mediului în cadrul sistemului de analiză şi
 6. planificare ala organizaţiei.
 7. Diagnostica organizaţiei. Bazele gestiunii de anticriză.
 8. Factorii de influenţă ai mediului ambiant asupra organizaţiei.
 9. Metode şi tehnici de evaluare a mediului ambiant al organizaţiei.
 10. Managementul problemelor şi al crizelor.

11.  Diversitatea crizelor întreprinderilor mici şi mijlocii şi metodele de recunoaştere a acestora.

12.  Strategia rațională, logică a managementului în situație de criză.

13.  Gândirea strategică şi detalierea activităţilor sale.

14.  Structura conducerii strategice şi elementele ei de bază.

15.  Atitudini manageriale faţă de risc şi poziţiile corespunzătoare acestora în procesul alegerii strategice.

16.  Managementul situaţiilor de conflict.

17.  Evenimente ce pot fi previzionate. Combinarea prognozelor.

18.  Strategii de menţinere a avantajului competitiv.

19.  Instrumentele Managementului Calităţii.

20.  Factorii ce generează schimbarea. Etapele schimbării.

21.  Rolul statului în reglementarea economiei naționale

22.  Esenţa  şi funcţiile Managementului Financiar.

23.  Mecanismul financiar şi elementele lui structurale.

24.  Particularităţile Managementului Financiar în întreprinderile din Republica Moldova.

25.  Conceptul de politică financiară şi direcţii esenţiale ale politicii financiare în Republica Moldova la etapa actuală.

26.  Sistemul de asigurare organizatorică, informaţională a Managementului Financiar.

 1. Metode şi tehnici de planificare financiară.
 2. Metode şi tehnici de control financiar intern.
 3. Surse de finanţare pe termen scurt. Modalităţile de finanţare.
 4. Rapoartele financiare ale agenţilor economici.
 5. Evaluarea rezultatelor activităţii economice.
 6.  Costurile de producţie, esenţa şi clasificarea. Costuri de producţie pe termen scurt. Costuri de producţie pe termen lung.
 7. Contabilitatea datoriilor.

 

 

Bibliografia :

 1. Avram T.,  Managementul schimbărilor, Editura Universităţii Petru Maior, 2007
 2. Bailesteanu C., Diagnostic, risc si eficienţa în afaceri, Ed. Mirton, Timisoara, 1998;
 3. Bărbulescu C., Gavrilă T., Economia şi gestiunea întreprinderii. Ed.Economică,
 4. Bucureşti, 1995
 5. Bordean, i., Management organizaţional, Ed. Oficiului de Informare Documentară
 6. pentru Industrie, Cercetare, Management, Bucuresti, 2004
 7. Bordean, I., Management, Ed. Universitară Danubius, Galaţi, 2008
 8. Burdus, E., Tratat de management, Ed. Economică, Bucuresti, 2005
 9. Burduş E., Androniceanu A., „Managementul schimbărilor organizaţionale”, Bucureşti 2000
 10. Buzărnescu, Ş., Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii. Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică.1995.
 11. Cioric Vasile, Gestionarea crizelor de imagine, TEHNICA-INFO, Bucuresti, 2005
 12. Coombs T., Comunicarea de criza. O analiza a Institutului American de PR (IPR). Partea a II-a, 2000.
 13. Chiciudean, Ion; Stănciugelu, Irina; Bilanici, Aurel; Dogeanu, Marius. - Comunicarea în situaţii de urgenţă.
 14. Bucureşti: FCRP, Centrul de Perfecţionare în Comunicare. 2006.
 15. Chiciudean, Ion; Ţoneş, Valeriu. - Gestionarea crizelor de imagine. Bucureşti: Editura comunicare.ro.2010.
 16. Chiciudean, I., Gheorghe David, Managementul comunicării în situaţii de criză, Bucureşti, 2011.
 17. Coman, Cristina - Comunicarea de criză. Tehnici şi strategii. Iaşi: Editura Polirom.2009.
 18. Cornelius, H.,Faire, S., Ştiinţa rezolvării conflictelor. Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1996.
 19. Cotelnic Ala „Managementul activităţii de producţie”. Editura Chişinău, Evrica 2003;
 20. Concepţia reformei contabilităţii // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.88-91 din 30 .12.1997;
 21. Colceru, D., Organizarea si conducerea sistemului calităţii la nivel de întreprindere, Iaşi, 1995
 22. Cornelius, H.,Faire, S., Ştiinţa rezolvării conflictelor. Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1996.
 23. Dragotă, Victor, Ciobanu Ana-Maria, Obreja Laura, Dragotă, Mihaela, Management financiar, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, vol. I (cap. 1-3), vol. II (cap. 17, 19, 20)
 24. Dragotă, Victor, Politica de dividend, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003
 25. Ghidul metodologic de întocmire a situaţiilor financiare, MO nr.59-66 din 13.03.2015;
 26. Fоrşirotu Mihaela „Management strategic. Strategiile succesului în afaceri ”, Bucureşti 1998
 27. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.90- 93/399 din 26 iunie 2007;
 28. Legea Republicii Moldova Cu privire la întreprinderii şi antreprenoriat. 2001.
 29. Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, nr. 206-XVI din 07.07.2006
 30. Nicolăescu, Gh., Gestionarea crizelor politico-militare, Ed. Top Form, Colecţia GeoStrategie, Bucureşti, 2003
 31. Nicolescu, O. - Strategii manageriale de firmă, Bucureşti, Editura Economică, 1996
 32. Standarde naţionale de contabilitate, MO nr.233-237 din 22.10.2013;
 33. Sandu, P. Management pentru întreprinzători. Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 34. Needles B., Anderson H., Coldwell D. Principiile de bază ale contabilităţii Chişinău, ARC, 2000.
 35. Ţurcanu V., Bajereanu E. Bazele contabilităţii, Chişinău, ARC, 2000.
 36. Tuhari T. Contabilitatea operaţiilor în comerţ, Chişinău, Editura A.S.E.M., 2002.
 37. Tuhari T. Contabilitatea operaţiilor în comerţ, Chişinău, ASEM,2002.
 38. Tuhari T. Contabilitatea operaţiilor comerciale conform standardelor naţionale de contabilitate, „Contabilitate şi audit”, nr. 10, 1996; nr.12 1997, nr. 6 1998, nr. 7 1998, nr. 11 1998, nr. 1-2 1999.
 39. Тухарь Т. Бухгалтерсий учет товаров и расходов в торговле, М.Э.А., Кишинэу, 2002.
 40.  Țoneș Valeriu – Gestionarea crizelor de imagine, București, Comunicare.ro, 2003
 41. Vintila G., Vuta M., Gestiuneafinanciară a întreprinderii - Lucrăriaplicative, Ed. Rolcris, Bucureşti, 2000;
 42. VintilăN., Evaluarea şi finanţarea investiţiilor directe, Editura ASE, 2009

 

 

I.     Acte legislative

 

1.      Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Nr.225 din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, Nr.111-115/451.

2.      Legea insolvabilității. Nr. 149 din 29.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.09.2012, nr. 193-197/663.

3.      Legea insolvabilității. Nr. 632 din 14.11.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15.11.2001, nr. 139-140/1082.

4.      Legea cu privire la faliment. Nr. 786 din 26.03.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.09.1996, nr. 58/583.

5.      Lege  privind societăţile pe acţiuni nr.1134 din 02.04.97, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, Nr.38-39/332.

6.      Legea  instituţiilor financiare nr.550 din 21.07.95, Monitorul Oficial al Republicii.

7.      Legea cu privire la faliment. Nr. 851 din 03.01.1992. În: Monitorul Oficial, 01.09.1992, nr.008.

 

 

II. Practica judiciară.

 

1.       Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM cu privire la aplicarea Legii insolvabilităţii de către instanţele judecătoreşti economice nr.34 din 22.11.2004. Buletinul CSJ a RM 11/6, 2004.

2.       Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea în practica judiciară a Legii insolvabilităţii a RM nr.2 din 24.03.2014. http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=134 (vizitat la 14.11.2014).

 

 

III. Monografii, tratate, studii, cursuri

 

1.      Covaliu Gheorghe, Comentariu la Legea cu privire la faliment. Chişinău: Epigraf, 2000

2.      Belei Elena ș.a.,  Drept procesual civil. Partea Specială. Chișinău:F.E.P. Tipografia Centrală, 2009, 440 p.

3.      Furdui Viorel, Falimentul – concept şi reglementări actuale, Chişinău:TISH, 2004, 44 p.

4.      Poalelungi Mihai, Manualul judecătorului pentru cauze civile. Ediția a II-a. Chișinău: F.E.P. Tipografia Centrală, 2013, 1200 p.

5.      Roşca Nicolae, Instituţia falimentului în legislaţia Republicii Moldova. Chişinău: F.E.P. Tipografia Centrală, 2001, 172 p.

6.      Dorian Chiroșca ș.a. Protecția proprietății intelectuale, Drept concurențial, Procedura insolvabilității. Chișinău: Elan Poligraf, 2009, 288 p.

7.      Adam Ioan, Savu Codruţ Nicolae,  Legea procedurii insolvenţei, comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

8.      Andreiu Dumitru, Florescu Petre "Răspunderea Membrilor Organelor De Conducere In Procedura Insolventei Reglementata De Legea 85/2006 Reglementare - Doctrina - Jurisprudența" - Editura Hamangiu, 2007

9.      Avram Aurică, Procedura insolvenţei, Deschiderea procedurii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.

10.  Birchall Ana,  Procedura  insolvenţei,  reorganizarea  judiciară  şi  procedura falimentului, Ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

11.  Bufan Radu, Reorganizarea judiciară şi falimentul, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

12.  Bufan Radu., Munteanu V., ,,Principalele repere ale procedurii simplificate” in ,,Noua reglementare a insolventei comerciale si concordantei cu acquisul comunitar”, Brasov, 2004,

13.  Capriel Anton ,  Reorganizarea  judiciară  şi  falimentul,  Editura  Lumina  Lex, Bucureşti, 2000.

14.  Cărpenaru Stanciu  D.,  Nemeş Vasile,  Hotca Mihai  Adrian,  Noua lege a insolvenţei – Legea nr. 85/2006  .Ed. Hamangiu, 2006

15.  Cărpenaru Stanciu  D.,  Nemeş Vasile,  Hotca Mihai  Adrian,  Legea  nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, Comentarii pe articole, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

16.  Cărpenaru St. D., David S., Predoiu C., Piperea Gh. "Societatile Comerciale. Reglementare, Doctrina, Jurisprudenta" - Editura All Beck, 2001

17.  Cărpenaru Stanciu D., Procedura reorganizării şi lichidării judiciare, Editura Atfal Lex, Bucureşti, 1996.

18.  Constantin Cozma Doru, Reguli generale ale fiscalităţii şi implicaţiile acestora în procesul de insolvenţă şi lichidare, Editura Neutrino, Reşiţa, 2009.

19.  Costin Mircea  N.,  Miff Angela,  Falimentul.  Evoluţie  şi  actualitate,  Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

20.  Gheorghiu Gheorghe "Procedura Reorganizării Judiciare și a Falimentului" - Editura Lumina Lex, 2000

21.  Ionescu Luminiţa, Insolvenţa şi contabilitatea lichidării societăţilor comerciale, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2007.

22.  Luha Vasile, Insolvenţa în lumina reglementărilor actuale, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2007.

23.  Moţiu Dana Daniela, Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.

24.  Nasz Csaba Bela, Deschiderea procedurii insolvenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

25.  Paşca Viorel, Falimentul fraudulos. Răspundere şi sancţiune, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2005.

26.  Paşcanu Mihail, Drept falimentar român cu legislaţia teritoriilor alipite, Editura Cugetarea, Bucureşti, 1926.

27.  Petrescu R. De la faliment la reorganizarea judiciară. Procedura reorganizării judiciare și a falimentului. Ed. Oscar Print, București 2001;

28.  Piperea Gheorghe, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008.

29.  Rusu Maria, Procedura falimentului, Colecţia „Legea pe înţelesul tuturor”, Editura Secolului XXI, Craiova, an necunoscut.

30.  Sandu Florian, Petcu Cornelia, Deschiderea procedurii insolvenţei comerciale şi implicaţiile sale asupra siguranţei naţionale, Editura Star Tipp, Slobozia, 2009.

31.  SCHIAU Ioan,  Regimul  juridic  al  insolvenţei  comerciale,  Editura  ALL  Beck, Bucureşti, 2001.

32.  Schiau Ioan, Regimul juridic al insolvenței comerciale, Editura All Beck, București, 2001.

33.  SORESCU Laurenţiu, Insolvenţa bancară în dreptul comerţului internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

34.  TĂNĂSICĂ Elena, Reorganizarea judiciară – o şansă acordată debitorului aflat în procedura generală a insolvenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

35.  Turcu  Ion "Procedura Insolventei Comercianților" - Editura Lumina Lex, 2002

36.  Turcu Ion, „Falimentul. Actuala procedura. Tratat”, Editia a V-a, completata si actualizata, Editura Lumina Lex, București, 2005.

37.  Turcu Ion, Insolventa comerciala, reorganizarea judiciara si falimentul,  Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000. 

38.  TURCU Ion, Legea procedurii insolvenţei, Comentariu pe articole, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

39.  TURCU Ion, Reorganizarea şi lichidarea judiciară, Editua Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

40.  TURCU Ion, Tratat de insolvenţă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

41.  TURCU Ion, Tratat teoretic şi practic de drept comercial, volumul I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

42.  Țăndăreanu Nicoleta "Procedura Reorganizarii Judiciare" - Editura All Beck, 2000

43.  ŢĂNDĂREANU Nicoleta, Procedura reorganizării judiciare, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000.

44.  ŢÂNDĂREANU Nicoleta   ,   Insolvenţa   în   reglementarea   Legii   nr.   85/2006. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012,

45.  UNGUREANU Diana ,  Falimentul  internaţional,  Editura  Lumina  Lex,  Bucureşti, 2004.

46.  VOICU Costică, STOICA Veronica, Verginel LOZNEANU, Mirela GORUNESCU, Gabriel UNGUREANU, Insolvenţa, problemă actuală a operatorilor economici, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007.

47.  Vonica Romul Petru. „Drept comercial. Reorganizarea judiciară şi falimentul.” / Vonica Romul Petru – Bucureşti: „Victor”. 2001,

48.  Афонькт В.Н., Сабинина \ Е.А. Законодательство о банкротстве: теоретические и практические аспекты. М.: Современная экономика и право, 2000.

49.  Баренбойм П. Правовые основы банкротства: Учебное пособие, М., 1995.

50.  Белых B.C. Правовые основы банкротства юридических лиц учебное пособие,1. Екатеринбург, 1996.

51.  Белых B.C., Дубинчин А.А., Скуратовский M.JI. Правовые основы несостоятельности (банкротства): учебно-практическое пособие / под общ. ред. проф. B.C. Якушева. -М.: Норма, 2001.

52.  Васильев Е.А. Правовое регулирование несостоятельности и банкротств в гражданском и торговом праве капиталистических государств. М. 1989.

53.  Витрянский В.В., в: Степанов В. В., Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии,

54.  Витрянского В.В. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный комментарий  М., 1998.

55.  Голубева В.В. , Арбитражное управление: теория и практика наблюдения ,1. М., 2000.

56.  Клейнман А. Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному I праву. Иркутск, 1929.

57.  Масевич М.Г., Орловский Ю.Л., Лаелодский Е.А. Комментарий к Федеральному закону О несостоятельности (банкротстве)». М., 1998.

58.  Нефедьев Е.А. Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. М., 1910.

59.  Папе Г. Институт несостоятельности. Общие проблемы и особенности правогорегулирования в Германии. Комментарий к действующему законодательству. М.: БЕК, 2002.

60.  Позорова С.А. Банкротство / под ред.. — М.: Экзамен, 2001.

61.  Попондопуло В. Ф. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / под ред. 59.. М.: Омега-J1,2003.

62.  Попондопуло В.Ф. Конкурсное право (правовое регулирование несостоятельностибанкротства) предпринимателей). М.: Юристь, 2001.

63.  Прокудина Л.А., Простова В.М., Попов А.Д. Участие прокурора в арбитражном процессе по делам о несостоятельности (банкротстве). Научно-практический комментарий. М.: Юрлитинформ, 2001.

64.  Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М.: Статут, 1999.

65.  Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельностибанкротстве)». М.: БЕК, 1998.

66.  Телюкина М.В. Конкурсное право: теория и практика несостоятельности (банкротства)- М.: Дело, 2002.

67.  Ткачев В. Н. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Российской  Федерации. М.: Книжный мир, 2002.

68.  Трофимов К. Т. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». — М.: Инфра-М, 2000.

69.  Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М.: Статут. 2000 (с издания 1912 г.).

70.  Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. Казань, 1890.

 

 

IV. Articole ştiinţifice în presa periodică

 

1.      Barba V. Perioada de observație – necesitatea, importanța și specificul acestei proceduri. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 17-28, pag. 17.

2.      Cocîrla V. Noile reglementări în materia insolvabilității: implicații juridice asupra executării silite. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 29-35, pag. 30.

3.      Ilana A. Încetarea procesului de insolvabilitate. Elemente de drept comparat. În: Revista Națională de Drept, 2014, nr. 4, pag. 17-22, pag. 17.

4.      Macovei Gh. Efectele intentării procedurii de insolvabilitate. În: Rezumatele comunicărilor Conferinței Științifice ”Integrare prin cercetare și inovare”, 2013, pag. 76-78, pag. 77.

5.      Macovei Gh. Procedura aplicabilă persoanelor insolvabile. Evoluție și tendințe moderne. În: Materialele Conferinței ”Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relațiilor economice: tradiții, actualitate și perspective”, 2014, pag. 254-261, pag. 254.

6.      Munteanu A. Unele aspecte ale vînzării afacerii debitorului în cadrul procedurii de insolvabilitate. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 41-47, pag. 41.

7.      Roșca N. Legislația insolvabilității Republicii Moldova: Calea spre perfecțiune. În: Materialele suport ale Conferinței Științifice internaționale ”Legea insolvabilității – de la teorie la practică”, 2014, pag. 2-4, pag. 2.

8.      Roșca Nicolae, Insolvabilitatea în dreptul Republicii Moldova - o instituţie modernizată a procedurii „vendittio bonorum” din dreptul roman, Revista de științe juridice, nr. 4, 2007, Universitatea din Craiova, pag. 71

9.      Roșca Nicolae, Noțiunea de insolvabilitate prin prisma legii insolvabilității nr. 632/2001, Buletinul Curții de Apel Economice și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor, 2006, nr. 5, pag. 15.

10.  Ros Viorel,  Dizolvarea societăților comerciale. Particularități ale dizolvării pe cale judiciara. Lichidarea societatilor comerciale. Momentul in care intervine. Rolul instantei de judecata in cursul lichidarii societatii, in Revista de Drept Comercial nr. 1/1996.

11.  Bacanu Ion, Inovatiile Legii 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii comerciale, in Revista de drept comercial nr. 1/1996.

12.  Turcu Ion "Închiderea Procedurii Insolventei" - In Revista De Drept Comercial Nr. 9/2003, Curtea De Apel Cluj - S. Com. Si De Cont. Adm. " Dec. Nr. 582/14. 11. 2001.