APROBAT

Prin Ordinul Ministrului Justiției

nr. 711 din 22.12.2015

 

REGULAMENTUL

privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator

Capitolul I. Dispoziţii generale

 

1.     Prezentul Regulament stabileşte modul de admitere la  programul de formare profesională și de realizare a acestuia.

2.     Programul de formare profesională pentru admiterea în profesia de administrator constă în instruirea teoretică inițială și stagiul profesional.

3.     Termenul de realizare a programului de formare profesională este de 12 luni.

 

Capitolul II.  Admiterea la programul de formare profesională

 

4. Cererea pentru înscrierea în lista candidaților pentru admitere la programul de formare profesională se adresează Comisiei pentru deontologie și formare profesională a Uniunii administratorilor autorizați (în continuare Comisia).

5. La cererea pentru admitere la programul de formare profesională se anexează următoarele acte: 

a) copie de pe actul de identitate, cu prezentarea originalului pentru verificare la depunerea dosarului;

b) copie de pe diploma de licenţă sau echivalentul acesteia cu prezentarea originalului pentru verificare la depunerea dosarului;

c) copie de pe carnetul de muncă sau de pe contractele de muncă (sau alte acte ce confirmă stagiul de muncă), cu prezentarea originalului pentru verificare la depunerea dosarului;

d) cazierul judiciar;

e) dovada cunoaşterii limbii române de către candidații alolingvi;

f) o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar sau a unui practician (din domeniile drept, economie) sau o scrisoare de recomandare de la ultimul angajator sau organul profesional, dacă aceștia există;

g) curriculum vitae.

6. Cererile pentru admitere la programul de formare profesională și anexele la acestea se păstrează în dosare separate și se examinează la şedinţele ordinare ale Comisiei. Dacă actele anexate la cerere corespund cerinţelor  specificate în pct. 5 și celor prevăzute le art. 12 din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați, Comisia emite o decizie privind includerea în lista candidaţilor pentru admiterea  la  programul de formare profesională.

7. Cu cel puțin o lună pînă la data începerii procedurii de admitere, Uniunea Administratorilor Autorizați asigură publicarea pe pagina sa web oficială, pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și a Ministerului Economiei, precum și într-un ziar de nivel național a unui anunț privind locul, data şi ora la care va avea loc admiterea la programul de formare profesională.

8. Admiterea la programul de formare profesională se face în bază de test.

9. Testul de admitere la programul de formare profesională este susținut în formă scrisă. Acesta este identic pentru toţi candidaţii prezenţi și conține 50 de întrebări din domeniul economic și 50 din domeniul juridic.

10. Pentru rezolvarea testului, candidaţii primesc pixuri, ciorne și foi. Înainte de a începe rezolvarea testului, candidatul este obligat să completeze fişa de examinare, în care se indică, numele, prenumele, data completării și  semnătura.

11. Fiecare subiect are cel puțin trei opțiuni de răspuns  şi candidatul alege răspunsul sau răspunsurile corecte prin bifarea acestuia. După bifarea răspunsului corect, candidatul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost bifat alt răspuns decît cel corect, răspunsul candidatului se consideră greşit.

12. Timpul rezervat pentru rezolvarea testului este de 2 ore astronomice. Preşedintele Comisiei este obligat să avertizeze candidaţii cu 15 minute înainte despre expirarea timpului.

13. După finisarea testului, candidatul este obligat să-l predea secretarului Comisiei pentru a fi înregistrat. Testul se consideră predat după semnarea borderoului de către candidat.

14. Se consideră că a promovat testul, candidatul care a răspuns corect la cel puţin 80 % (din 100 de subiecte). După predarea testelor de către candidaţi, secretarul Comisiei efectuează numerotarea acestora în baza fişei de examinare. Numărul se indică atît pe lucrare, cît şi pe fişa de examinare. Fişele de examinare se separă de teste şi se păstrează într-un plic sigilat la secretarul Comisiei pînă la verificarea acestora.

15. Hotărîrea privind admiterea la programul de formare profesională se adoptă de către Comisie şi se face publică pe pagina web oficială a Uniunii administratorilor autorizați în termen de 10 zile lucrătoare de la data promovării testului.

 

Capitolul  III. Realizarea programului de formare profesională

                        pentru admiterea în profesia de administrator

 

16. După promovarea testului pentru admiterea la programul de formare profesională, persoana prezintă Comisiei bonul care confirmă achitarea taxei pentru efectuarea stagiului profesional.

17. Comisia asigură repartizarea și evidența tuturor administratorilor stagiari, precum și numește administratorii îndrumători pentru aceștia.

18. Administratorul îndrumător trebuie să întrunească următoarele condiții:

a) vechime în funcţie de administrator de cel puţin 3 ani;

b) reputaţie ireproşabilă;

c) înalte cunoştinţe profesionale;

d) să dispună de birou cu spațiu suficient pentru asigurarea stagiului profesional.

19. Stagiul profesional se desfășoară în baza unui contract de stagiu conform modelului aprobat de Consiliul Uniunii administratorilor autorizați.

20. Contractul de efectuare a stagiului se încheie între administratorul îndrumător și administratorul stagiar și urmează a fi prezentat Comisiei pentru înregistrare.

21. Contractul de efectuare a stagiului include următoarele date: numele, prenumele persoanei admise la efectuarea stagiului, drepturile și obligațiile administratorului stagiar și administratorului îndrumător, condițiile de efectuare a stagiului, perioada de efectuare a stagiului, precum şi data semnării contractului.

22. Termenul de efectuare a stagiului se prelungește pe durata lipsei motivate a stagiarului din biroul administratorului îndrumător în baza  documentelor ce confirmă faptul absenţei motivate, însă nu mai mult de 40 de ore. Lipsa nemotivată a stagiarului atrage încetarea programului de formare profesională în baza deciziei de încetare a programului de formare profesională.

23. Stagiul profesional poate fi întrerupt înainte de termen la cererea administratorului stagiar sau a administratorului îndrumător, ori în baza deciziei Comisiei din iniţiativa Consiliului Uniunii administratorilor autorizați pentru cazuri de absență motivată pe un termen mai mare de 40 de ore. În aceste termen nu se ia în considerare absența în legătură cu instruirea teoretică inițială. Întreruperea stagiului profesional are ca efect prelungirea termenului programului de formare profesională pe perioada întreruperii.

24. Întreruperea stagiului profesional nu întrerupe din oficiu și programul de instruire teoretică inițială, aceasta fiind reglementată de acordul dintre stagiar și instituția de învățămînt.

25. Administratorul îndrumător poate fi substituit în baza următoarelor  temeiuri:

a) suspendarea activităţii administratorului autorizat; 

b) încetarea activităţii administratorului autorizat;

c) neasigurarea de către administratorul autorizat a practicilor de stagiu necesare pentru programul de formare profesională inițială.

26. Substituirea administratorului îndrumător se examinează și se decide de către Comisie.

27. La finalizarea stagiului profesional, administratorul stagiar întocmește raportul privind efectuarea stagiului profesional pe care îl prezintă administratorului îndrumător spre aprobare. În baza raportului prezentat, administratorul îndrumător întocmește concluziile cu referire la: gradul de pregătire al stagiarului, calităţile şi însuşirea deprinderilor practice şi teoretice dobîndite pe perioada stagierii, aprecierea calităţilor individuale şi recomandarea lui pentru funcţia de administrator.

28. Raportul privind efectuarea stagiului profesional este evaluat de către Comisie. Hotărîrea Comisiei și concluziile administratorului îndrumător constituie anexe la raportul privind efectuarea stagiului profesional.