Adunarea creditorilor – organul reprezentativ al creditorilor

Odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitor, procedura individuală a creditorilor de urmărire a datoriilor va înceta. În continuare toate creanţele vor fi urmărite în mod colectiv de către toţi creditorii. Pentru a participa la urmărirea colectivă a creanţelor ţine de obligaţia creditorilor să-şi înainteze creanţele pentru a fi supuse validării. Procedura de înaintare şi validare a creanţelor am desfăşurat-o în articolele anterioare, urmează să descriem mijloacele de ocrotire a creditorilor, prin care îşi pot satisface creanţele.

Conform legii insolvabilităţii (art. 53 din LI), în cadrul proceselor de insolvabilitate, interesele tuturor creditorilor şi toate acţiunile exercitate împotriva debitorului vor fi reprezentate în numele creditorilor de către adunarea creditorilor şi de comitetul creditorilor, cu excepţia cazurilor în care legea insolvabilităţii prevede în mod expres exercitarea dreptului de către creditor în mod individual. În cadrul procedurii de insolvabilitate vor participa creditorii care au formulat şi cărora li s-au validat, total sau parţial, cererea de înaintare a creanţelor prin includerea în tabelul definitiv, în felul acesta căpătînd dreptul de a participa şi de a vota la adunarea creditorilor şi la oricare altă procedură reglementată prin lege.

 

ORGANUL REPREZENTATIV AL CREDITORILOR

Adunarea creditorilor reprezintă reuniunea tuturor creditorilor care au formulat şi cărora le-a fost admisă, total sau în parte, cererea de validare a creanţei, întrunindu-se la şedinţele convocate de către administratorul insolvabilităţii/ lichidator pentru a decide cele mai importante probleme legate de derularea procedurii de insolvabilitate. Potrivit art. 54 din LI adunarea creditorilor are următoarele atribuţii exclusive:

a) stabileşte componenţa numerică şi atribuţiile comitetului creditorilor, alege membrii acestui comitet şi hotărăşte încetarea anticipată a împuternicirilor acestora, stabileşte periodicitatea plăţii soldei, a retribuţiilor stimulative şi modul de compensare a cheltuielilor de exercitare a funcţiei de membru al comitetului creditorilor, decide asupra tragerii la răspundere a membrilor lui;

b) decide asupra sistării activităţii debitorului şi lichidării lui, aprobă planul de restructurare a acestuia;

c) prezintă instanţei de insolvabilitate propuneri referitor la instituirea de restricţii în activitatea debitorului şi în gestionarea de către acesta a patrimoniului său;

d) supraveghează activitatea administratorului insolvabilităţii şi/sau a lichidatorului, examinînd rapoartele lor, solicită instanţei de insolvabilitate destituirea şi înlocuirea lor în cazurile stabilite de prezenta lege;

e) poate cere oricînd administratorului insolvabilităţii/lichidatorului explicaţii, informaţii sau rapoarte despre starea de lucruri şi despre administrarea masei debitoare. Dacă nu există un comitet al creditorilor, adunarea poate verifica soldul şi rulajul banilor în conturile de acumulare sau poate numi o persoană pentru o astfel de verificare;

f) decide asupra încheierii tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art. 69, asupra termenelor şi a formei de vînzare a bunurilor debitorului, precum şi a preţului iniţial de vînzare a acestor bunuri în cadrul tranzacţiilor de proporţii;

g) verifică legalitatea şi oportunitatea hotărîrilor comitetului creditorilor adoptate în perioada de raportare şi, după caz, ia decizii cu privire la anularea sau la suspendarea acestora. Examinează darea de seamă a comitetului pe marginea controalelor şi a reviziilor care au fost iniţiate de adunarea creditorilor;

h) aprobă distribuirea intermediară şi finală a masei debitoare;

i) decide asupra modului, formei şi termenelor de convocare şi de desfăşurare a adunării creditorilor;

j) rezolvă alte probleme privind desfăşurarea procedurilor de insolvabilitate, stabilite expres de prezenta lege.

CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM CÂND SUNTEM INVITAȚI DE CĂTRE ADMINISTRATORUL INSOLVABILITĂȚII / LICHIDATOR, DE A LUA PARTE LA ȘEDINȚA ADUNĂRII CREDITORILOR

Potrivit art. 114 din LI prima adunare a creditorilor convocată după validarea creanţelor este adunarea de raportare. Este remarcabil rolul activ al creditorilor prezenţi la adunarea de raportare, care fiind informaţi din timp despre convocarea şedinţei, şi anterior desfăşurării ei conform art. 112 din LI cu cel puţin 5 zile înainte de adunarea creditorilor vor consulta inventarul masei debitoare şi raportul evaluării de ansamblu depus de către administratorul insolvabilităţii la instanţa de insolvabilitate pentru a fi informaţi şi pregătiţi. După ce au luat cunoştinţă cu acest raport, la adunarea de raportare, creditorii vor decide asupra intentării procedurii de restructurare a debitorului sau de intentare a procedurii falimentului. În cazul în care adunarea creditorilor aprobă propunerea administratorului insolvabilităţii de încetare a activităţii întreprinderii insolvabile, instanţa de insolvabilitate va decide prin încheiere, continuarea procedurii de insolvabilitate şi intrarea în faliment a debitorului.

Este discutabil propun sa excludem in genere. Am vrut doar sa atentionez creditorii ca trebuie sa fie mai responsabili in cadrul insolvabilitatii debitorului lor. Care este modalitatea de informare a creditorilor privind convocarea adunării creditorilor?

De obicei majoritatea creditorilor cred că avizele despre data, ora, locul, ordinea de zi a adunării creditorilor şi/sau buletinele de vot le vor fi expediate prin scrisori recomandate prin intermediul oficiului poştal. Este adevărat, însă această nu este singura metodă de informare. Potrivit art. 55, alin. (3) în cazul în care cheltuielile poştale de înştiinţare a creditorilor depăşesc cheltuielile de publicare, persoana care convoacă adunarea creditorilor informează creditorii printr-un singur aviz, publicat în modul stabilit prin art. 6 din LI, în cel mult 5 zile de la data adoptării hotărîrii de convocare. Astfel, creditorul făcînd cunoştinţă cu tabelul definitiv consolidat al creanţelor, va trebui să conceapă faptul că, în cazul cînd există o listă mică a creditorilor, îi va fi trimisă o scrisoare recomandată la domiciliul său, iar dacă lista va fi mare, trebuie să fie pregătit de a lua cunoştinţă cu informaţia despre convocarea adunării creditorilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

După aprobarea tabelului definitiv, prima adunare a creditorilor este prezidată de administratorul insolvabilităţii care, conform tabelului de creanţă aprobat, întocmeşte lista creditorilor cu drept de vot şi o prezintă spre semnare creditorilor prezenţi la adunare pentru determinarea cvorumului; întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordinea de zi, care poate fi modificată şi completată de adunare sau la cererea unui creditor cu drept de vot; întocmeşte buletinele de vot, după caz, şi procesele-verbale de votare, precum şi procesul-verbal al adunării.

Este important de ştiut că, ordinea de zi a adunării creditorilor poate fi modificată doar la începutul adunării şi doar cu votul majorităţii participanţilor, cu condiția că participă titularii tuturor creanțelor cu drept de vot (art.55 alin.6).

Conform art.60 alin.(4), la aceeaşi adunare, creditorii vor decide asupra menţinerii sau dizolvării comitetului creditorilor dacă acesta a fost instituit de către instanţa de insolvabilitate. În cazul dizolvării, adunarea creditorilor alege un comitet din 3 sau 5 reprezentanţi ai creditorilor cu cele mai mari ca valoare, creanţe garantate sau creanţe chirografare. Adunarea creditorilor sau un reprezentant al creditorilor desemnat de adunare, va exercita atribuţiile comitetului, dacă din cauza numărului restrîns, instanţa de insolvabilitate a considerat inoportun constituirea lui. Avînd în vedere importanţa primei şedinţe a adunării creditorilor, este notabilă participarea majoritară a creditorilor în cadrul ei.

Ulterior, adunările creditorilor vor fi convocate, într-o mare parte, pentru a lua cunoştinţă cu raporturile administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, sau dacă s-a decis intentarea procedurii de restructurare – pentru aprobarea planului procedurii de restructurare.

CARE ESTE PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII CREDITORILOR

Conform art. 56 din LI desfăşurarea adunării creditorilor ale loc cu prezenţa creditorilor, prin corespondenţă sau în formă mixtă, însă adunarea creditorilor de raportare şi şedinţa de validare nu poate decurge prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul prin corespondenţă se semnează de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de conducătorul persoanei juridice, sau în format electronic, pe care se aplică semnătura electronică (digitală) în conformitate cu Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală nr. 264-XV din 15 iulie 2004, şi se comunică prin orice mijloc, pînă în ziua stabilită pentru exprimarea votului, administratorului insolvabilităţii /lichidatorului sau persoanei care a convocat adunarea.

Pentru a participa nemijlocit la adunarea care se desfăşoară în prezenţa creditorilor sau în formă mixtă, creditorii sau reprezentanţii lor sunt obligaţi să se înregistreze, contra semnătură, în lista creditorilor cu drept de vot la comisia de înregistrare, constituită de persoana care a convocat adunarea şi care este nominalizată în avizul de convocare.

În cazul în care creditorul nu poate fi prezent la şedinţa adunării creditorilor, acesta poate transmite drepturile sale unui reprezentant, printr-o procură specială. Deseori mulţi agenţi economici în mod eronat desemnează o persoană în calitate de reprezentant, sau chiar un avocat fără acordarea prealabilă a împuternicirilor de a alege şi de a fi ales în cadrul comitetului creditorilor, şi alte atribuţii specifice ale creditorului din cadrul procedurii de insolvabilitate. De obicei, persoanele desemnate se prezintă la adunare cu o procură generală, care se eliberează conform art.80 CPC cu dreptul de a reprezenta, a depune cereri sau oricare alte învestiri generale, drept urmare unui astfel de reprezentant nu îi va fi permisă participarea la adunarea creditorilor sau nu va fi admis de a participa în cadrul procedurii de votare. Menţionez faptul că în procura specială trebuie specificate drepturile cu care este împuternicit reprezentantul şi anume: de a participa şi de a vota la adunarea creditorilor, de a înainta şi de a retrage candidatura administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului, de a participa la distribuirile de sume în cadrul procedurii de restructurare şi/sau al procedurii falimentului, de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului, a membrilor ori asociaţilor acestuia sau de a înainta propuneri de restructurare a debitorului.

La începutul adunării, creditorii vor semna despre prezenţa sa în lista creditorilor cu drept de vot conform datelor din ultimul tabel de creanţe validate, anexată la dosarul judiciar şi aprobată de instanţa de judecată. Atribuţiile de secretar al şedinţei vor fi îndeplinite de către administratorul insolvabilităţii, iar preşedintele, va fi ales imediat după deschiderea şedinţei din rîndul creditorilor participanţi la adunare. Art. 56 alin (9), (10) legea insolvabilității.

Adunarea creditorilor se convoacă în cazurile prevăzute expres de lege şi ori de cîte ori este necesar, de asemenea poate fi convocată şi la cererea comitetului creditorilor, la cererea creditorilor ale căror creanţe reprezintă cel puţin 10% din suma totală a creanţelor validate cu drept de vot sau în temeiul unei încheieri a instanţei de insolvabilitate. Adunarea creditorilor este deliberativă dacă participă majoritatea simplă a creditorilor cu drept de vot care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor chirografare validate – în cazurile în care se vor soluţiona problemele valorificării masei debitoare negrevate cu garanţii şi 50% din valoarea totală a creanţelor validate – în alte cazuri prevăzute de lege. Art. 57 (1), (2) legea insolvabilității

Adică cu privire la întrebările unde se decide modul de valorificare a masei debitoare creditorii garantaţi votează pentru bunurile garantate, creditorii chirografari (cu exepția creditorilor chirografari de rang inferior) – pentru bunurile negrevate cu garanţii, iar celelalte întrebări cu votul majorităţii ambelor clase. Creditorii de rang inferior au dreptul de vot doar asupra întrebărilor ce nu ţin de valorificarea masei debitoare, de exemplu: numirea lichidatorului, menţinerea/dizolvarea comitetului creditorilor, alte întrebări. Creditorii pot vota doar pentru sau împotrivă, iar în cazul în care se abţin, votul acestora se va considera împotriva.

Dacă legea nu prevede altfel, hotărîrile adunării creditorilor se adoptă cu votul majorităţii simple a creditorilor cu drept de vot prezenţi la adunare, cu condiţia ca aceştia să deţină mai mult de jumătate din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot reprezentate la adunare. Hotărîrile adunării creditorilor convocate repetat se iau cu majoritatea simplă din valoarea creanţelor creditorilor prezenţi la adunare, iar hotărîrile adunării creditorilor privind alegerea comitetului creditorilor se adoptă prin vot cumulativ.

Dacă la adunarea creditorilor nu s-a întrunit numărul necesar de creditori cu drept de vot sau nu a fost reprezentată suma necesară de creanţe, adunarea creditorilor se va convoca repetat. Data convocării repetate a adunării creditorilor se va stabili de către cei prezenţi şi nu va fi mai devreme de 7 zile şi mai tîrziu de 15 de zile de la data la care a fost fixată adunarea care nu şi-a ţinut lucrările.

Despre adunarea creditorilor convocată repetat, creditorii care nu au fost prezenţi la cea care nu şi-a ţinut lucrările vor fi informaţi prin scrisori recomandate, cel tîrziu cu 3 zile înainte de ţinerea adunării convocate repetat. 57 (10) legea insolvabilității

Adunarea repetată va fi deliberativă indiferent de numărul persoanelor prezente la şedinţă, nefiind supusă amînării. Legea nu instituie procedura amînării adunării creditorilor, astfel creditorii trebuie să facă cît mai posibilă participarea în cadrul ei.

Adunarea creditorilor în care se examinează şi se votează planul procedurii de restructurare va avea loc odată cu depunerea planului procedurii de restructurare, dar nu mai tîrziu de 5 zile din data expirării termenului prevăzut pentru depunerea lui. Precizez că aceasta este unica adunare în care creditorii votează pe clase separate, nu prin votul comun, şi anume: clasa creditorilor garantaţi; clasa creditorilor bugetari cu creanţe de rangul trei şi patru prevăzute la art. 43 din LI; clasa creditorilor chirografari, cu excepţia creditorilor de rang inferior şi clasa creditorilor chirografari de rang inferior. În cadrul unei clase, creditorii au aceleaşi drepturi. Cu acordul creditorilor dintr-o clasă, unii creditori pot fi trataţi în mod diferit. În astfel de cazuri, la planul procedurii de restructurare se anexează acordul fiecărui creditor corespunzător din această clasă. Art. 191, 192, 199 legea insolvabilității.

 

Autor: Irina Selevestru,

administrator autorizat, membru al Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi, preşedinte al Arbitrajului Internaţional de pe lângă ALARM